Zákony neprešli verejnou diskusiou

Mýtus


Parlament túto zásadnú zmenu v legislatíve prijal bez toho, aby ju s verejnosťou vopred prerokoval alebo ju aspoň rozumným spôsobom vopred informoval a nespoliehal sa pritom len na formálne procesy. Pripomienkovaniu návrhov zákonov mala predchádzať široká odborná diskusia za účasti zástupcov vlády, verejnosti či odborníkov na informatizáciu. Obišlo sa riadne konanie a pripomienky neboli zohľadnené.

Pravda


To, že sa majú zberné zákony s vyvolanými novelami predkladať, sa vedelo už vyše roka. Rokovania sa viedli na troch úrovniach – so samosprávou, so združeniami zamestnávateľov a s dotknutými ministerstvami, ale aj inými úradmi.

Pripomienky ministerstiev a ostatných úradov, predložené v pripomienkovom konaní, boli vo veľkej miere v návrhu zapracované a s mnohými rezortmi bolo priamo rokované. So zástupcami územnej samosprávy boli odstránené všetky rozpory a bola dosiahnutá dohoda na všetkých otázkach, ktoré boli predmetom rokovaní. So zástupcami zamestnávateľov bola rovnako dosiahnutá dohoda na všetkých otázkach, dokonca aj v otázke poplatkov, a to aj napriek tomu, že nakoniec boli z návrhu vypustené.

Ďalšie otázky