Kompetencie úradu

Úrad je s účinnosťou od 1. januára 2023 ústredným orgánom štátnej správy pre územné plánovanie (okrem ekologických aspektov), výstavbu a vyvlastnenie.

Územné plánovanie

Výstavba

Vyvlastnenie

Informačný systém

V oblasti územného plánovania:

 • koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, okresných úradov v sídle kraja, samosprávnych krajov a obcí,
 • je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní koncepcií, politík a programov ministerstiev a samosprávnych krajov,
 • metodicky riadi výkon štátnej správy na úseku územného plánovania okresného úradu v sídle kraja, odboru výstavby a bytovej politiky,
 • vypracúva metodiku obstarávania územných plánov regiónov, územných plánov obcí a územných plánov zón a metodicky usmerňuje orgány územného plánovania,
 • organizuje vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov a obcí, ktoré obstarávajú územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumenty,
 • overuje skúškou odbornú spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obcami a samosprávnymi krajmi,
 • vedie register odborne spôsobilých osôb,
 • zabezpečuje úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti územného rozvoja s osobitným dôrazom na spoluprácu so susednými štátmi, s členskými štátmi Európskej únie a Rady Európy v rámci Územnej agendy Európskej únie, Európskej konferencie ministrov zodpovedných za územné/regionálne plánovanie Rady Európy, Dohovoru o krajine v oblasti územného plánovania, Výboru pre bývanie a územný manažment Európskej hospodárskej komisie OSN,
 • obstaráva Stratégiu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu,
 • obstaráva Koncepciu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu a predkladá ju vláde Slovenskej republiky na schválenie,
 • zverejňuje Koncepciu územného rozvoja Slovenska,
 • obstaráva územno-technické podklady a poveruje ostatné orgány územného plánovania ich obstaraním,
 • posudzuje zadanie a návrh územného plánu regiónu a návrh zmien a doplnkov územného plánu regiónu,
 • prevádzkuje a sprístupňuje informačný systém o územnom plánovaní,
 • predkladá vláde každé štyri roky správu o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky,
 • zabezpečuje poskytovanie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí,
 • rieši spory pri prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, ak sa ich nepodarí odstrániť dohodou medzi príslušnými orgánmi štátnej správy.

V oblasti stavebného poriadku a vyvlastňovania:

 • vypracúva koncepcie a smery rozvoja na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, štátneho stavebného dohľadu, stavebnej inšpekcie a vyvlastňovania,
 • zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,
 • spolupracuje s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon povolaní architekt a stavebný inžinier,
 • vytvára koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určením všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, vrátane požiadaviek na stavby určené pre bezbariérové užívanie,
 • vykonáva štátnu stavebnú správu, riadi a kontroluje jej výkon,
 • metodicky usmerňuje činnosť okresného úradu v sídle kraja, stavebného úradu a Slovenskej stavebnej inšpekcie,
 • zabezpečuje hlavný štátny stavebný dohľad,
 • vykonáva štátnu správu vo veciach vyvlastnenia, riadi a kontroluje jej výkon uskutočňovaný okresnými úradmi v sídle kraja,
 • určuje príslušnosť stavebného úradu pre vydanie rozhodnutia, ak sa má opatrenie alebo stavba uskutočniť v územnom obvode viacerých krajov,
 • koordinuje postupy správnych orgánov preskúmavajúcich záujmy chránené osobitnými predpismi v konaniach podľa stavebného zákona,
 • koordinuje uplatňovanie stavebného zákona špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi,
 • po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy rozhoduje o rozporoch v konaniach podľa stavebného zákona v prípade, že sa vzniknutý rozpor neodstráni dohodou medzi príslušnými dotknutými správnymi orgánmi,
 • určuje obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti stavebného úradu,
 • overuje skúškou osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon činnosti stavebného úradu,
 • určuje v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov obsah odbornej skúšky, navrhuje vymenovanie členov skúšobnej komisie, navrhuje preskúšanie oprávnených osôb a koordinuje činnosti týchto komôr,
 • vykonáva kontrolnú a evidenčnú činnosť priestupkov ukladaných podľa stavebného zákona,
 • poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce na úseku stavebného poriadku.

Predstavitelia

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky

Martin Hypký

predseda Úradu pre územné plánovanie
a výstavbu Slovenskej republiky

Zobraziť profil

Milota Sidorová

podpredsedníčka Úradu pre územné plánovanie
a výstavbu Slovenskej republiky

Zobraziť profil

Viktor Očkay

generálny tajomník služobného úradu

Zobraziť profil

Roman Skorka

generálny riaditeľ sekcie výstavby
a vyvlastňovania

Zobraziť profil

Organizácia úradu

Úrad je s účinnosťou od 1. januára 2023 ústredným orgánom štátnej správy
pre územné plánovanie (okrem ekologických aspektov), výstavbu a vyvlastnenie.

Návrh záverečného účtu ÚUPaV SR za rok 2022

Návrh štátneho záverečného účtu SR prerokovala Národná rada SR na 94. schôdzi avšak na hlasovaní 28.6.2023 k nemu neprijala navrhované uznesenie. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky v záujme transparentnosti a dostupnosti údajov zverejňuje Návrh záverečného účtu za rok 2022.

Verejné pripomienkovanie dokumentácie k projektu „Zabezpečenie technologickej vrstvy informačného systému územného plánovania a výstavby (IS UPV)“

Z novej stavebnej legislatívy a začiatku účinnosti Zákona č. 200/2022 Z.z. o Územnom plánovaní a Zákona č. 201/2022 Z.z. o Výstavbe k 1.4.2024, vyplýva Úradu pre územné plánovanie a výstavbu ako správcovi ITVS povinnosť poskytovať služby na úsekoch územného plánovania a výstavby elektronicky. Za týmto účelom sa postupne buduje riešenie informačného systému územného plánovania a výstavby (IS UPV) ako súčasť programu na digitálnu transformáciu Úradu a procesov územného plánovania a výstavby.

Program digitálnej transformácie zahŕňa niekoľko pracovných balíkov implementovaných v rámci viacerých projektov, ktoré majú zabezpečiť, že sa Úrad pre územné plánovanie a výstavbu stane modernou a výkonnou inštitúciou s digitálnymi nástrojmi a procesmi, ktoré zrýchlia výstavbu a zásadne skvalitnia plánovanie a analýzu využitia územia a v konečnom dôsledku zvýšia kvalitu života v regiónoch. Pracovný balík informačného systému územného plánovania a výstavby (IS UPV) zahŕňa zavedenie jednotného informačného systému, ktorý umožní rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu medzi úradmi a stavebníkmi. V rámci tohto pracovného balíka sa zavedie aj automatizované povoľovanie stavieb a monitorovanie ich prevádzky, ktoré bude postavené na dátach a zabezpečí rýchlejší a efektívnejší proces stavebného konania. Ďalšou súčasťou tohto balíka je zavedenie štandardov a dátovej interoperability, ktoré zabezpečia jednotnú kvalitu a zrozumiteľnosť územnoplánovacích dokumentov a územnoplánovacích podkladov.

Informačný systém IS UPV bude implementovaný a rozvíjaný prostredníctvom viacerých projektov (ako program). Jednotlivé funkcionality budú postupne uvoľňované vo verziách životného cyklu (10 rokov) systému označených ako 1.0 až 4.0. Projekty pre každú verziu systému obsahujú pracovné balíčky zamerané na implementáciu zmien primerane rozložených na každú z vrstiev cieľovej architektúry systému.

Verzia 1.0: Digitalizácia a Elektronická Komunikácia (4/2024) – je predmetom tohto dokumentu.

 • Projekt: Projekt Digitalizácia formulárov a elektronická komunikácia vrátane základnej HW infraštruktúry úradu
 • Cieľ: Digitalizovať procesy a umožniť elektronickú komunikáciu podľa zákona o výstavbe (ZoG) – povinnosti platné od 01.04.2024. Vytvoriť základnú infraštruktúru pre tvorbu digitálneho obrazu krajiny (DOK) digitálnych Územných Plánov a digitálnych dvojičiek stavieb.
 • Výstupy:
  • Elektronické formuláre pre podania a rozhodnutia.
  • Elektronické doručovanie a overovanie podpisovania (G2C, G2G).
  • Elektronické úložisko pre projektovú dokumentáciu.
  • HW základňa úradu pre legislatívu k 01.04.2024, realizáciou „proof of concept“ a tvorbu digitálneho obrazu krajiny digitálnych Územných Plánov a digitálnych dvojičiek stavieb a systémy vnútornej správy úradu.

 

Dokumentácia k projektu v MetaIS >>

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 30. novembra 2023 prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu anton.janos@stavebnyurad.gov.sk

Povinné zverejňovanie