Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti
v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „ÚÚPV SR“) vybavuje agendu podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“).

V zmysle zásady nulovej tolerancie voči porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov je pre ÚÚPV SR neprijateľné konanie a bojuje proti:

- závažnej protispoločenskej činnosti, ktorou je podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- inej protispoločenskej činnosti, ktorou je podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť,

- kriminalite, ktorou je podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konanie, ktoré je trestným činom


spolu pod pojmom „protispoločenská činnosť“


ÚÚPV SR vydal podľa § 10 ods. 8 zákona o ochrane oznamovateľov interný riadiaci akt - Smernicu č. 5/2023 Úradu pre územné plánovanie a výstavbu slovenskej republiky o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernica“)), ktorý upravuje postup pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti podľa zákona o ochrane oznamovateľov je na úrade možné podať (osobe poverenej prijímaním a vybavovaním oznámení o protispoločenskej činnosti):

 • listinne / osobne na adrese:
  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
  Peter Hirjak
  Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava

  zásielku je potrebné označiť „NEOTVÁRAŤ - DO VLASTNÝCH RÚK“
   
 • osobne - ústne do zápisnice (aj formou zvukového / obrazovo-zvukového záznamu) prostredníctvom zodpovednej osoby - Peter Hirjak; za účelom ústneho oznámenia môže oznamovateľ požiadať o osobné stretnutie;
 • elektronicky - na mailovú adresu: protispolocenskacinnost@stavebnyurad.gov.sk
 • elektronicky UPVS.
   

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externých subjektov:


 

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec (alebo iná fyzická osoba) dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Je žiadúce, aby oznamovateľ na preukázanie svojich tvrdení doložil aj relevantné dôkazy, napr. rozhodnutia, fotodokumentáciu, iné listinné, resp. iné dôkazy. Oznámenie musí byť čitateľné, formálne aj obsahovo zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje. Je vhodné, aby oznamovateľ identifikoval a uviedol čo najviac skutočností súvisiacich s oznamovanou protispoločenskou činnosťou a predložil alebo označil relevantné dôkazy preukazujúce oznamované tvrdenia, a to aj v nadväznosti na preukazovanie výšky potenciálnej škody.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti môže byť aj anonymné.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti uskutočnené v dobrej viere a na základe opodstatnených dôvodov sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb. Rovnako sa oznámenie protispoločenskej činnosti uskutočnené v dobrej viere a na základe opodstatnených dôvodov nepovažuje ani za porušenie lojálnosti voči ÚÚPV SR ako zamestnávateľovi a nevedie k strate dôvery medzi zamestnancom a ÚÚPV SR.

Podaním oznámenia nie je dotknutá povinnosť oznamovateľa oznámiť spáchanie trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa Trestného zákona.

Každé oznámenie bude preverené do 90 kalendárnych dní od potvrdenia prijatia oznámenia, alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 kalendárnych dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.

 


 

Zákaz odvetných opatrení: Odvetné opatrenie alebo odvetná činnosť proti oznamovateľom je zakázaná. Nikto nemôže byť vystavený odvetným opatreniam, diskriminácii alebo disciplinárnemu konaniu za oznámenie protispoločenskej činnosti podané v dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domnienky o porušení pravidiel protikorupčnej politiky, ktorú presadzuje ÚÚPV SR alebo za odmietnutie podieľať sa na protispoločenskej činnosti, aj keď by takéto odmietnutie malo viesť k strate obchodnej príležitosti alebo inej výhody zamestnávateľa. Odvetná činnosť zahŕňa aj hrozby odvetných opatrení a pokusy o odvetu, izoláciu od ostatných zamestnancov, ponižovanie, zamedzenie kariérneho postupu, dočasné preloženie bez súhlasu zamestnanca, nepriaznivé pracovné hodnotenie alebo referencie, pokarhanie, znevýhodnenie, predčasné ukončenie pracovnoprávneho vzťahu na dobu určitú zo strany zamestnávateľa, ukončenie štátnozamestnaneckého alebo pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, znevažovanie dôstojnosti, ohováranie a iné poškodenie dobrej povesti, odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca, účelovú zmenu miesta výkonu práce, šikanovanie alebo iné formy obťažovania alebo diskriminácie.

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a ÚÚPV SR v rámci internej integrity vybavuje oznámenia o uplatňovaní odvetných opatrení a odvetnej činnosti. Za odvetnú činnosť sa nepovažuje pracovný úkon súvisiaci so skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho vzťahu alebo zmenou štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia zamestnávateľa.

V súvislosti s oznamovaním závažnej protispoločenskej činnosti môže byť oznamovateľovi poskytnutá ochrana formou štatútu chráneného oznamovateľa. Následne zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Ochrana oznamovateľov a zákaz odvetných opatrení sa vzťahuje aj na osoby blízke oznamovateľovi.

Poradenstvo v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti vykonáva ÚÚPV SR interne ako aj Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.