Právne predpisy

Vyhláška o ÚÚPV SR o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch

Cieľom vyhlášky je ustanoviť podrobnosti o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie, o územnoplánovacích podkladoch, o všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia a o zastavovacích podmienkach, a to na základe splnomocňovacích ustanovení § 39 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

Po rekodifikácii stavebnej legislatívy a prijatí zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákona 201/2022 Z. z. o výstavbe bude k 1. aprílu 2024, keď predmetné zákony nadobudnú účinnosť, zrušený Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a taktiež Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré predmetnú problematiku upravovali doteraz.

K rekodifikácii stavebnej legislatívy, ako aj k zmene podrobností a povinných obsahových a rozsahových náležitostí, ktoré musia alebo majú spĺňať jednotlivé druhy územnoplánovacích podkladov a jednotlivé stupne územnoplánovacej dokumentácie, sa nepristupuje iba z dôvodu zrušenia doterajšej regulácie, ale taktiež z dôvodu potreby zmodernizovania a zjednotenia postupov pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií s uplatnením informačných systémov a digitálnych technológií.

Úrad pre územné plánovanie a výstavu Slovenskej republiky preto v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 18. januára 2023 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášky. Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie a v prípade potreby aj osobnými rokovaniami so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy.

Termín ukončenia konzultácií je 15. februára 2023.
Kontakt: e-mail: richard.boris@stavebnyurad.gov.sk

Registračné listy územnoplánovacej dokumentácie

Dokumenty pre územné plánovanie

Metodické usmernenia, oznámenia, stanoviská, pokyny