Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku v roku 2024

V zmysle § 40al Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy dňom 1. 1. 2023 pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prešla na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

V súlade so Zákonom č. 534/2023 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2024 z 21. decembra 2023 a v nadväznosti na bod C.2. uznesenia Vlády SR č. 712/2023 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR zverejnil výšku dotácie, ktorá bude poskytnutá v roku 2024 obciam na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, na základe Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR bude poskytovať dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktoré je možné čerpať do 31. decembra 2024 v kategórii bežné výdavky v členení na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zúčtovanie prijatej dotácie je príjemca povinný predložiť úradu v termíne do 14. februára 2025.