Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku v roku 2023

V zmysle § 40al Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy dňom 1. 1. 2023 pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prešla na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

V súlade so Zákonom č. 526/2022 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2023 z 22. decembra 2022 a v nadväznosti na bod C.2. uznesenia Vlády SR č. 636/2022 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR zverejnil výšku dotácie, ktorá bude poskytnutá v roku 2023 obciam na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, na základe Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov.

Začali sme s vyplácaním dotácií
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR v týchto dňoch začal poskytovať dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Dotáciu je možné čerpať do 31. decembra 2023 v kategórii bežné výdavky v členení na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zúčtovanie prijatej dotácie je príjemca povinný predložiť úradu v termíne do 12. februára 2024.
 

Pre úplnosť dávame do pozornosti, že dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy naďalej poskytuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zmysle opatrenia: https://www.mindop.sk/dotacie-17/preneseny-vykon-statnej-spravy/preneseny-vykon-statnej-spravy-2023.