Reforma výstavby?

Pre občanov

V informáciách je sila - dokumenty k stavbám sú na jednom mieste, rozhodovanie je transparentnejšie a čierne stavby sa nelegalizujú.

Reforma výstavby?

Pre investorov

Čas sú peniaze - straty z čakania sa minimalizujú, odstránia sa zbytočné úkony, neproduktívne zdržania a papiere.

Reforma výstavby?

Pre úrady

Lepšie dáta sú lepšie rozhodnutia - každý úrad vlastní jasný proces a pravidlá, dokumenty elektronicky v spoločnom systéme.

Staviame múdro

Čo chceme dosiahnuť do roku 2032

Povolenie do mesiaca

stavebné zámery v súlade s územným plánom a bez rozporov sa schvaľujú elektronicky do 30 dní

Ohláška obratom

ohlášky drobných stavieb v súlade s územným plánom prebiehajú elektronicky obratom

Elektronický životný cyklus

stavebníci spravujú životný cyklus stavby elektronicky od stavebného zámeru po zápis do katastra

Digitalizácia

všetky povoľovacie procesy, vrátane vyjadrení zúčastnených strán, sú digitálne

Prehľadnosť a jasnosť

stavebné podklady sú v jednotnom formáte a všetky procesy sú transparentné

Staviame zmysluplne

Akými princípmi sa riadime pri zmene

Podľa nového zákona budú mať všetky obce svoj vlastný digitálny územný plán. Na jeho prerokovaní sa budú podieľať všetci, ktorých sa plánovanie rozvoja územia a s tým súvisiaca výstavba dotýka alebo majú odôvodnený záujem zúčastniť sa. Zámerom je docieliť rovnováhu v územiach tak, aby boli naplnené potreby všetkých občanov, ktorí na územiach žijú a pracujú. Proces tvorby digitálnych územných plánov je preto rozložený na dlhšie časové obdobie. Vďaka tomu bude možné zhromaždiť kvalitné údaje a vyčleniť dostatok priestoru na riešenie rozporov a dosiahnutie dohody.

Ak obec nemá finančné ani personálne kapacity na obstaranie plánu, štát poskytne odbornú a finančnú pomoc, prípadne aj pomoc s obstaraním plánu. Zároveň v konečných štádiách reformy bude možné územný plán vytvoriť priamo v systéme Urbion.

Všetky existujúce povoľovacie procesy sme dôkladne preskúmali. Analýza ukázala, že je možné niektoré samostatné procesy včleniť do nadväzujúcich alebo súvisiacich procesov a niektoré výrazne zjednodušiť. Tak, aby sa nestratilo naplnenie žiadnych potrieb strán zainteresovaných vo výstavbe a aby sa naplnili potreby rozvoja našej krajiny. Efektívnosť konaní podporujú aj opatrenia proti nečinnosti. Či už ide o nevydávanie záväzných stanovísk v rámci prerokovania stavebného zámeru alebo nečinnosť samotného konajúceho stavebného úradu. Koncentráciou a zvyšovaním efektívnosti sa ušetrí čas a finančné prostriedky a zvýši sa kvalita dostupných informácií.

Napríklad, ak má stavebník záujem realizovať projekt, ktorý obsahuje viacero stavieb, podľa starého stavebného zákona by boli každá predmetom samostatného konania. Podľa nového zákona o výstavbe budú predmetom spoločného konania o stavebnom zámere vedeného k hlavnej stavbe, v rámci ktorého budú “skoncentrované” aj ostatné stavby.Alebo, ak sa dotknutý orgán, obec alebo iný oslovený subjekt nevyjadrí v zákonom stanovenej lehote pre prerokovanie návrhu stavebného zámeru, má sa za to, že k stavebnému zámeru nemá pripomienky.

Nový zákon zavádza viaceré nástroje na to, aby sa rozpory medzi zúčastnenými stranami v stavebnom konaní riešili efektívne. Na každej úrovni, či už vo vzťahu medzi stavebníkom (alebo projektantom) a dotknutým orgánom alebo vo vzťahu medzi stavebným úradom a dotknutým orgánom, sú zavedené jasné pravidlá pre prerokovanie a vysporiadanie rozporov.

Výsledkom takéhoto postupu bude predovšetkým odstránenie zdržaní, ku ktorým dnes bežne dochádza, keďže neexistujú jednotné postupy na ich riešenie.

Stavebné konania budú vedené v jednotnom informačnom systéme vytvorenom pre plnenie úloh územného plánovania a výstavby. Všetka komunikácia a procesy budú prebiehať elektronicky. Dokumenty o stavbách ako aj územné plány budú všetkým k dispozícii na jednom mieste v reálnom čase. Zvýši sa tak transparentnosť celého procesu povoľovania výstavby a tým aj kvalita rozhodovania. V konečných fázach reformy sa budú stavebné povolenia vydávať digitálne ako výsledok automatického procesu a pre vybrané stavby automaticky.

Napríklad, keď bude stavebný zámer v súlade so všetkými vrstvami informačného systému a s požiadavkami digitálnych územných plánov, môže stavebník povolenie získať už do 30 dní od jeho podania.

Nové procesy

Pozrite si päť hlavných premodelovaných procesov

Výstavba

Overenie projektu stavby

layout element image

Výstavba

Prerokovanie stavebného zámeru

layout element image

Výstavba

Skúšobná prevádzka

layout element image

Výstavba

Predčasné užívanie

layout element image

Výstavba

Kolaudácia

layout element image

Plánované časové míľniky

Kde sa nachádzame na ceste reformy

2022

Jún

Vznik Úradu pre ÚPaV

Platnosť zákonov 200 a 201/2022

2023

Január - december

Obstarávanie IS Urbion

Platnosť zákonov 200 a 201/2022

Apríl

Vyhláška o ÚPD

2024

Apríl

Beta verzia IS Urbion

2026

Marec

IS Urbion 1.0

2028

Január

IS Urbion 2.0

2032

Marec

Plne digitálne procesy ÚP

Ako to dosiahneme

Aktivity, ktoré nás dostanú do cieľa

Výstavbu sme oddelili od agendy územného plánovania a zákon aktualizovali tak, aby zodpovedal potrebám rozvoja krajiny a technologickému pokroku. Na základe zákona vznikol tento Úrad, ktorý je poverený reformu vykonať. Výstavba prechádza naspať na štát a územné plánovanie ostáva v kompetencii samosprávy.

Pozrite si znenie nového zákona o výstavbe

Pripravujeme nové všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravia viaceré oblasti výstavby. Patria sem napríklad požiadavky na klasifikáciu stavieb, na detailnosť a kvalitu dokumentácie, formuláre pre informačný systém, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a bezbariérové navrhovanie alebo podrobnosti o výkone geodetických a kartografických činností vo výstavbe. Na ich prípravu zriaďujeme pracovné skupiny zložené zo zástupcov Úradu, dotknutých orgánov štátnej správy, správcov a majiteľov technickej infraštruktúry a ďalších.

Schválením nového zákona o výstavbe sa vytvorili nové štandardy pre stavebné konania a pre vysporiadavanie sa s rozpormi. Nové štandardy je potrebné doplniť aj do iných zákonov, ktoré s výstavbou súvisia. Udeje sa to prostredníctvom tzv. zberného zákona, ktorý navrhuje úpravy vo viac ako 60 samostatných zákonoch. Tieto zmeny sú nevyhnutné na to, aby sa reforma výstavby mohla udiať podľa plánu a čo najefektívnejšie. Zmeny sa týkajú najmä orgánov, ktorých rozhodnutie, súhlas alebo záväzné stanovisko sú potrebné na povolenie stavby.

Jednotný informačný systém Urbion bude slúžiť všetkým zúčastneným v územnom plánovaní a výstavbe. Všetka komunikácia aj postupy budú elektronické. Každý užívateľ, od odborných tvorcov územných plánov a postupov, cez orgány vydávajúce rozhodnutia až po stavebníkov a občanov, bude mať do systému prístup podľa svojich potrieb.

Kľúčovým bodom úspešnej reformy je vytvorenie jedného spoločného konania o stavebnom zámere. Toto opatrenie šetrí čas a zdroje a zároveň chráni záujmy všetkých. Znamená to začlenenie posudzovania vplyvov na životné prostredie do spoločného povoľovacieho procesu. Proces posúdenia súladu s územným plánom a vyhodnotenie environmentálnej prijateľnosti stavby (posudzovanie vplyvov na životné prostredie a súvisiace požiadavky osobitných predpisov chrániace záujmy jednotlivých zložiek ŽP) by tak prebiehali spoločne. Výsledkom by bolo rozhodnutie o povolení (alebo nepovolení) stavby.

Hlavné dôvody na zmenu

Prečo prinášame tak rozsiahlu reformu

Sme medzi poslednými v Európe v trvaní konania

Slovensko sa nachádza medzi poslednými krajinami Európskej únie v dĺžke trvania vybavenia stavebného povolenia, a to v priemere 300 dní, čo začína brzdiť rozvoj našej krajiny.

V digitálnej dobe stále pracujeme s papiermi

Tony papierových dokumentov, ktoré pre povolenia stále tlačíme, kopírujeme a dodávame na rôzne úrady už nie sú potrebné. V dnešnej dobe automatizácie, technológie toto dokážu omnoho lepšie

Chýba nám moderný spôsob spoluúčasti na rozhodovaní

Rozvoj krajiny je záležitosťou nás všetkých, a preto by sme mali mať možnosť sa k nemu vhodným spôsobom vyjadrovať. Tomu pomôže informačný systém, ktorý poslúži potrebám všetkých.

Procesy povoľovania sú neprehľadné a neefektívne

Pri skúmaní postupu povoľovania sa ukázalo, že skoro polovica úkonov je v skutočnosti nadbytočných, niekedy duplicitných, a do procesu povoľovania neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu.

Chýbajú nám nástroje na strategické rozhodovanie

Nevyužívame ako krajina potenciál moderných technológií, ktoré sú už dostupné. Konkrétne na digitálnu simuláciu najlepších riešení výstavby predtým, ako sa začne stavať.