Reforma výstavby?

Pre občanov

V informáciách je sila - dokumenty k stavbám sú na jednom mieste, rozhodovanie je transparentnejšie a čierne stavby sa nelegalizujú.

Reforma výstavby?

Pre investorov

Čas sú peniaze - straty z čakania sa minimalizujú, odstránia sa zbytočné úkony, neproduktívne zdržania a papiere.

Reforma výstavby?

Pre úrady

Lepšie dáta sú lepšie rozhodnutia - každý úrad vlastní jasný proces a pravidlá, dokumenty elektronicky v spoločnom systéme.

Staviame múdro

Čo chceme dosiahnuť do roku 2032?

Povolenie do mesiaca

stavebné zámery v súlade s územným plánom a bez rozporov sa schvaľujú elektronicky do 30 dní

Ohláška obratom

ohlášky drobných stavieb v súlade s územným plánom prebiehajú elektronicky obratom

Elektronický životný cyklus

stavebníci spravujú životný cyklus stavby elektronicky od stavebného zámeru po zápis do katastra

Digitalizácia

všetky povoľovacie procesy vrátane vyjadrení zúčastnených strán, sú digitálne.

Prehľadnosť a jasnosť

stavebné podklady sú v jednotnom formáte a všetky procesy sú transparentné

Staviame zmysluplne

Akými princípmi sa riadime pri zmene?

Podľa nového zákona budú mať všetky obce svoj vlastný digitálny územný plán. Na jeho prerokovaní sa budú podieľať všetci, ktorých sa plánovanie rozvoja územia a s tým súvisiaca výstavba dotýka alebo majú odôvodnený záujem zúčastniť sa. Zámerom je docieliť rovnováhu v územiach tak, aby boli naplnené potreby všetkých občanov, ktorí na územiach žijú a pracujú. Proces tvorby digitálnych územných plánov je preto rozložený na dlhšie časové obdobie. Vďaka tomu bude možné zhromaždiť kvalitné údaje a vyčleniť dostatok priestoru na riešenie rozporov a dosiahnutie dohody.

Ak obec nemá finančné ani personálne kapacity na obstaranie plánu, štát poskytne odbornú a finančnú pomoc, prípadne aj pomoc s obstaraním plánu. Zároveň v konečných štádiách reformy bude možné územný plán vytvoriť priamo v systéme Urbion.

Všetky existujúce povoľovacie procesy sme dôkladne preskúmali. Analýza ukázala, že je možné niektoré samostatné procesy včleniť do nadväzujúcich alebo súvisiacich procesov a niektoré výrazne zjednodušiť. Tak, aby sa nestratilo naplnenie žiadnych potrieb strán zainteresovaných vo výstavbe a aby sa naplnili potreby rozvoja našej krajiny. Efektívnosť konaní podporujú aj opatrenia proti nečinnosti. Či už ide o nevydávanie záväzných stanovísk v rámci prerokovania stavebného zámeru alebo nečinnosť samotného konajúceho stavebného úradu. Koncentráciou a zvyšovaním efektívnosti sa ušetrí čas a finančné prostriedky a zvýši sa kvalita dostupných informácií.

Napríklad, ak má stavebník záujem realizovať projekt, ktorý obsahuje viacero stavieb, podľa starého stavebného zákona by boli každá predmetom samostatného konania. Podľa nového zákona o výstavbe budú predmetom spoločného konania o stavebnom zámere vedeného k hlavnej stavbe, v rámci ktorého budú “skoncentrované” aj ostatné stavby.Alebo, ak sa dotknutý orgán, obec alebo iný oslovený subjekt nevyjadrí v zákonom stanovenej lehote pre prerokovanie návrhu stavebného zámeru, má sa za to, že k stavebnému zámeru nemá pripomienky.

Nový zákon zavádza viaceré nástroje na to, aby sa rozpory medzi zúčastnenými stranami v stavebnom konaní riešili efektívne. Na každej úrovni, či už vo vzťahu medzi stavebníkom (alebo projektantom) a dotknutým orgánom alebo vo vzťahu medzi stavebným úradom a dotknutým orgánom, sú zavedené jasné pravidlá pre prerokovanie a vysporiadanie rozporov.

Výsledkom takéhoto postupu bude predovšetkým odstránenie zdržaní, ku ktorým dnes bežne dochádza, keďže neexistujú jednotné postupy na ich riešenie.

Stavebné konania budú vedené v jednotnom informačnom systéme vytvorenom pre plnenie úloh územného plánovania a výstavby. Všetka komunikácia a procesy budú prebiehať elektronicky. Dokumenty o stavbách ako aj územné plány budú všetkým k dispozícii na jednom mieste v reálnom čase. Zvýši sa tak transparentnosť celého procesu povoľovania výstavby a tým aj kvalita rozhodovania. V konečných fázach reformy sa budú stavebné povolenia vydávať digitálne ako výsledok automatického procesu a pre vybrané stavby automaticky.

Napríklad, keď bude stavebný zámer v súlade so všetkými vrstvami informačného systému a s požiadavkami digitálnych územných plánov, môže stavebník povolenie získať už do 30 dní od jeho podania.

Prechodné obdobie

pre konania začaté pred účinnosťou zákona o výstavbe

Zákon o výstavbe v § 65 upravuje prechodné obdobie pre stavby, ktorých príprava začala pred jeho účinonsťou a určuje osobitné požiadavky a postupy na tzv. prechodné obdobie

  • Právne vzťahy a z nich vyplývajúce práva a povinnosti, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov v oblasti výstavby, zostávajú zachované, ak tento zákon neustanovuje inak.
  • Konania začaté na stavebných úradoch podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024, sa dokončia na stavebnom úrade podľa doterajších predpisov podľa predpisov účinných do 31. marca 2024.
  • Na konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2024 sa vzťahuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
  • Konania začaté na stavebných úradoch podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024 a týkajú sa nariaďovania opatrení na stavbách vo verejnom záujme, prejednávania priestupkov vo výstavbe, ukladania pokút za správne delikty vo výstavbe a výkonu rozhodnutí stavebných úradov vrátane odstraňovania stavieb, dokončí stavebný úrad podľa doterajších predpisov.
  • Zhotovené stavby, zmeny stavieb, ktoré boli povolené podľa doterajších predpisov, ale ktoré neboli skolaudované do 31. marca 2024, a žiadosti o kolaudáciu podané do 31. marca 2024, sa skolaudujú podľa doterajších predpisov.
  • Stavby a zmeny stavieb, na ktoré sa vzťahovalo ohlásenie, ktoré boli ohlásené do 31. marca 2024, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
  • Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2024 dokončí stavebný úrad podľa doterajších predpisov podľa predpisov účinných do 31. marca 2024 najneskôr do 31. marca 2026. Obce delimitujú nevybavené spisy na úrad do 30. apríla 2026. Čas od 1. apríla 2026 do 30. apríla 2026 sa nezapočíta do plynutia lehôt na rozhodnutie podľa tohto zákona.
  •  Konania začaté a právoplatne neskončené podľa doterajších predpisov 31. marca 2026, ktoré neskončil stavebný úrad podľa odseku 7, dokončí úrad podľa doterajších predpisov
  • Účinnosťou tohto zákona strácajú platnosť územné rozhodnutia o umiestnení stavby vydané podľa doterajších predpisov, ak stavebník nemá vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku, ktoré mu zaniklo alebo ak stratilo platnosť stavebné povolenie vydané na ich základe; to sa nevzťahuje na líniové stavby a stavby technickej infraštruktúry. Pre stavby, na ktoré bolo vydané platné územné rozhodnutie a na ktoré sa zároveň podľa doterajších predpisov nevyžadovalo stavebné povolenie a ani ohlásenie stavebnému úradu, sa nevyžaduje rozhodnutie o povolení stavby, ohlásenie a ani overenie projektu stavby podľa tohto zákona.
  • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané podľa doterajších predpisov, ktoré nezaniklo podľa odseku 9, je rozhodnutím o povolení stavby podľa tohto zákona. Dokumentácia na územné rozhodnutie o umiestnení stavby podľa doterajších predpisov, na základe ktorej bolo vydané územné rozhodnutie podľa prvej vety, je schváleným stavebným zámerom podľa tohto zákona. Ak bude územné rozhodnutie o umiestnení stavby podľa prvej vety a dokumentácia na územné rozhodnutie o umiestnení stavby podľa druhej vety podkladom na vypracovanie projektu podľa tohto zákona, k vypracovanému projektu sa môže vyjadriť dotknutý orgán a dotknutá právnická osoba, ktoré by sa inak mohli vyjadriť k žiadosti o stavebné povolenie podľa doterajších predpisov.

 

Osobitné postavenie majú stavby jadrových
alebo súvisiacich zariadení:

Konania vo vzťahu k stavbám jadrových zariadení a stavbám súvisiacich s jadrovým zariadením v areáli jadrového zariadenia začaté na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky a právoplatne neskončené do 31. marca 2030 sa dokončia na Úrade jadrového dozoru podľa doterajších predpisov. Na konania vo vzťahu k stavbám jadrových zariadení a stavbám súvisiacich s jadrovým zariadením v areáli jadrového zariadenia začaté na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky a právoplatne neskončené do 31. marca 2030 sa vzťahuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov účinný do 31. marca 2024.

Nové procesy

Pozrite si päť hlavných premodelovaných procesov

Výstavba

Overenie projektu stavby

layout element image

Výstavba

Prerokovanie stavebného zámeru

layout element image

Výstavba

Skúšobná prevádzka

layout element image

Výstavba

Predčasné užívanie

layout element image

Výstavba

Kolaudácia

layout element image

Plánované časové míľniky

Kde sa nachádzame na ceste reformy

2022

Jún

Vznik Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

Platnosť zákonov č. 200/2022 Z. z. a 201/2022 Z. z.

2023

Január - december

Príprava informačného systému

Platnosť zákonov č. 200/2022 Z. z. a 201/2022 Z. z.

Apríl

Vyhláška o ÚPD

2024

Apríl

Portál pre územné plánovanie

Regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu

Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní

Vyhláška č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania ÚPD a o ÚPP a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia

Vyhláška č. 49/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra OSO a spôsob overenia odbornej spôsobilosti

Vyhláška č. ___/2024, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby

Vyhláška č. ___/2024 o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

Vyhláška č. ___/2024 o štandardoch a metodike spracovania ÚPD a ÚPP

2026

Marec

Informačný systém 2.0

2028

Január

Informačný systém 3.0

2032

Marec

Slovensko pokryté digitálnymi územnými plánmi

Ako to dosiahneme

Aktivity, ktoré nás dostanú do cieľa

Výstavbu sme oddelili od agendy územného plánovania a zákon aktualizovali tak, aby zodpovedal potrebám rozvoja krajiny a technologickému pokroku. Na základe zákona vznikol tento Úrad, ktorý je poverený reformu vykonať. Výstavba prechádza naspať na štát a územné plánovanie ostáva v kompetencii samosprávy.

Pozrite si znenie nového zákona o výstavbe

Pripravujeme nové všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravia viaceré oblasti výstavby. Patria sem napríklad požiadavky na klasifikáciu stavieb, na detailnosť a kvalitu dokumentácie, formuláre pre informačný systém, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a bezbariérové navrhovanie alebo podrobnosti o výkone geodetických a kartografických činností vo výstavbe. Na ich prípravu zriaďujeme pracovné skupiny zložené zo zástupcov Úradu, dotknutých orgánov štátnej správy, správcov a majiteľov technickej infraštruktúry a ďalších.

Schválením nového zákona o výstavbe sa vytvorili nové štandardy pre stavebné konania a pre vysporiadavanie sa s rozpormi. Nové štandardy je potrebné doplniť aj do iných zákonov, ktoré s výstavbou súvisia. Udeje sa to prostredníctvom tzv. zberného zákona, ktorý navrhuje úpravy vo viac ako 60 samostatných zákonoch. Tieto zmeny sú nevyhnutné na to, aby sa reforma výstavby mohla udiať podľa plánu a čo najefektívnejšie. Zmeny sa týkajú najmä orgánov, ktorých rozhodnutie, súhlas alebo záväzné stanovisko sú potrebné na povolenie stavby.

Jednotný informačný systém bude slúžiť všetkým zúčastneným v územnom plánovaní a výstavbe. Všetka komunikácia aj postupy budú elektronické. Každý užívateľ, od odborných tvorcov územných plánov a postupov, cez orgány vydávajúce rozhodnutia až po stavebníkov a občanov, bude mať do systému prístup podľa svojich potrieb.

Kľúčovým bodom úspešnej reformy je vytvorenie jedného spoločného konania o stavebnom zámere. Toto opatrenie šetrí čas a zdroje a zároveň chráni záujmy všetkých. Znamená to začlenenie posudzovania vplyvov na životné prostredie do spoločného povoľovacieho procesu. Proces posúdenia súladu s územným plánom a vyhodnotenie environmentálnej prijateľnosti stavby (posudzovanie vplyvov na životné prostredie a súvisiace požiadavky osobitných predpisov chrániace záujmy jednotlivých zložiek ŽP) by tak prebiehali spoločne. Výsledkom by bolo rozhodnutie o povolení (alebo nepovolení) stavby.

Hlavné dôvody na zmenu

Prečo prinášame tak rozsiahlu reformu?

Sme medzi poslednými v Európe v trvaní konania

Slovensko sa nachádza medzi poslednými krajinami Európskej únie v dĺžke trvania vybavenia stavebného povolenia, a to v priemere 300 dní, čo začína brzdiť rozvoj našej krajiny.

V digitálnej dobe stále pracujeme s papiermi

Tony papierových dokumentov, ktoré pre povolenia stále tlačíme, kopírujeme a dodávame na rôzne úrady, už nie sú potrebné. V dnešnej dobe automatizácie technológie toto dokážu omnoho lepšie.

Chýba nám moderný spôsob spoluúčasti na rozhodovaní

Rozvoj krajiny je záležitosťou nás všetkých, a preto by sme mali mať možnosť sa k nemu vhodným spôsobom vyjadrovať. Tomu pomôže informačný systém, ktorý poslúži potrebám všetkých.

Procesy povoľovania sú neprehľadné a neefektívne

Pri skúmaní postupu povoľovania sa ukázalo, že skoro polovica úkonov je v skutočnosti nadbytočných, niekedy duplicitných, a do procesu povoľovania neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu.

Chýbajú nám nástroje na strategické rozhodovanie

Nevyužívame ako krajina potenciál moderných technológií, ktoré sú už dostupné. Konkrétne na digitálnu simuláciu najlepších riešení výstavby predtým, ako sa začne stavať.