Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) každému, kto o ne požiada. Úrad zároveň zabezpečuje aj poskytovanie informácií týkajúcich sa územného plánovania a stavebného poriadku, ktoré s účinnosťou od 1. apríla 2024 v dôsledku prechodu práv a povinností prešli z okresných úradov v sídle kraja na Úrad.

Úrad podľa zákona poskytuje výlučne informácie, ktoré má k dispozícii. V zmysle zákona sa právo na prístup k informáciám nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov.

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona je možné podať: 

  • elektronicky na adresu: infozakon@stavebnyurad.gov.sk,
  • listinne na adresu: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava,
  • osobne do podateľne Úradu v jeho sídle, v čase úradných hodín podateľne,
  • prostredníctvom elektronickej schránky.

Žiadosť o informácie musí v zmysle zákona obsahovať:

  • identifikáciu povinnej osoby, ktorej je určená,
  • kto žiadosť podáva - meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (listinne, e-mailom,...).

V prípade, ak žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, Úrad žiadateľa bezodkladne vyzve na jej doplnenie.

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona sú v zmysle §17 ods. 1 vybavované v lehote najneskôr 8 pracovných dní, pričom zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená o najviac 8 pracovných dní (§ 17 ods. 2 zákona).

Ak Úrad nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti Úrad bezodkladne oznámi žiadateľovi.

V prípade, ak Úrad žiadosti o poskytnutie informácií nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Opravné prostriedky:
Proti rozhodnutiu Úradu o nesprístupnení informácie možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi rozklad. Rozklad sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.