Nový systém?

Pre občanov: Čo sa kde bude stavať?

Každý cez aplikáciu vidí do územného plánu a vie si pozrieť, čo sa vo vybranej lokalite môže postaviť.
 

Nový systém?

Pre občanov: Notifikácia okamžite.

Všetko, čo sa občana územne dotýka sa dozvie notifikáciou do elektronickej schránky a nemusí hľadať na rôznych miestach a v rôznych systémoch.
 

Nový systém?

Pre občanov: Dlhodobo vyššia kvalita života.

Stavia sa len to, čo je schválené v územnom pláne a o návrhoch na zmenu, ktoré sa občana týkajú, sa dozvie z aplikácie.

Nový systém?

Pre občanov: Vplyv na území.

Transparentnosť digitálneho územného plánu inšpiruje a podporuje občanov, aby sa zapájali do rozhodovania.

Nový systém?

Pre investorov: Ohlášku vybavím okamžite.

Drobnú stavbu elektronicky zakreslím do mapy a ak nie je v rozpore s územným plánom a nevyžaduje vyjadrenie dotknutých osôb, schváli sa ihneď.

Nový systém?

Pre investorov: Papiere súvisiace so stavbou riešim digitálne.

Podania, rozhodnutia, dokumenty, všetko je na jednom mieste.

Nový systém?

Pre investorov: Životný cyklus dokumentov stavby je digitálny.

Proces od podania, cez schválenie, kolaudáciu, užívanie až po demoláciu vediem elektronicky v systéme.

Nový systém?

Pre verejnú správu: Vplyv na územnú identitu Slovenska.

Mestá, obce, regióny aj mikroregióny sa vďaka digitálnym plánom aktívne podieľajú na tvorbe územnej identity v súlade s prostredím, v ktorom žijeme.

Nový systém?

Pre verejnú správu. Moderná, elektronická práca bez zdržaní.

Všetky orgány, vydávajúce stanoviská v stavebnom povoľovaní pracujú elektronicky, procesy prebiehajú bez zdržaní v stanovených lehotách.

Nový systém?

Pre investorov. Jednotný systém pre plánovanie výstavby.

Spoločné dáta tvoria digitálnu dvojičku a investori majú možnosť virtuálne modelovať svoje projekty predtým, ako začnú uvažovať o ich výstavbe.

Digitalizujeme kompletne

Čo chceme dosiahnuť do roku 2032?

Nevyhnutný prechod do digitálnej doby

Štátna správa opustila papierové procesy a premýšľa aj koná digitálne, v súlade s vývojom v spoločnosti

Automatizácia a rýchlosť služieb  

Dáta z územných plánov a výstavby sú zjednotené v spoločnom systéme a priamočiare úkony sú automatické

Vyššia kvalita života

Obce, mestá a regióny cez digitálne územné plány aktívne vytvárajú územnú identitu krajiny a zapájajú občanov 

Vyššia efektívnosť stavieb

Nové štandardy zlepšia plánovanie výstavby, koordináciu profesií, zredukujú riziká a digitalizujú životný cyklus dokumentov výstavby

Digitálna dvojička a virtuálne modelovanie

Pomôžu územnú identitu krajiny aktívne tvoriť a prínosy aj riziká významných stavebných zámerov virtuálne overovať

Digitalizujeme koncepčne

Akými princípmi sa riadime pri digitalizácii

Podľa nového zákona budú mať všetky obce, mestá a regióny digitálny územný plán a stavebné povoľovanie bude digitálne. Aby bola zmena realizovateľná, v oboch oblastiach sa nastavujú nové, jasné, moderné a transparentné pravidlá, platné pre všetkých. Ak totiž nemáme rovnaké pravidlá, digitalizácia nie je možná. Je to základná podmienka prechodu do digitálnej doby.

Navyše, do elektronickej formy sa nemôžu prevádzať existujúce papierové procesy. Potrebujeme nové procesy, moderné, zodpovedajúce 21. technologickému storočiu. Preto prebehla detailná, dôkladná analýza všetkého, čo na poli územného plánovania a výstavby prebieha, a to do najmenšieho úkonu.

Tímy odborníkov preskúmali potreby všetkých v územnom plánovaní a výstavbe a navrhli úplne nové, moderné procesy. Bez nejasnosti, duplicitných úkonov či neoprávnených zdržaní. Vďaka digitalizácii vzniká moderná, technologicky vyspelá agenda výstavby a územného plánovania.

Aj údaje, s ktorými sa pracuje, prejdú modernizáciou. Musia mať jednotnú podobu, aby boli použiteľné v spoločnom systéme, zrozumiteľné pre softvér, teda tzv. strojovo čitateľné. 

Zvolili sme nové štandardy pre dáta aj pre informačné modelovanie stavieb. Také, ktoré sa bežne používajú vo svete. Dátový štandard IFC (z anglického Industry Foundation Classes) pre architektonické a stavebné grafické dáta do 3D reálneho sveta. Informačne modelovať stavby budeme v štandardoch BIM (z anglického Building Information Model), teda informačný model stavby, CIM (z anglického City Information Modeling) informačný model mesta a LIM (z anglického Land Information Model), informačný model územia.

S BIM tvoríme presné digitálne modely budúcich stavieb a vidíme ich vplyv na okolitý priestor. CIM pomáha presnejšie a efektívnejšie plánovať a spravovať mesto ako celok a jeho infraštruktúru a LIM toto rozširuje na ešte väčšie územie. Plánovači, architekti, stavebníci, inžinieri, všetci, ktorých expertíza vstupuje do územného plánovania a výstavby, budú pripravovať dáta v týchto štandardoch.

Postupne sa vytvorí veľká databáza dát, a aby bolo možné s ňou pracovať, rozdelí sa do flexibilných podsystémov. Budú fungovať samostatne a zároveň spolupracovať a prostredníctvom rozhraní si vymieňať dáta. Navyše, každý používateľ, či už tvorca alebo klient, dostane zo systému presne tie dáta, ktoré potrebuje pre svoju prácu.

Významným prínosom digitalizácie je automatizácia. To znamená, že systém na základe vstupných dát pripraví podklady a úradník výsledok validuje. Je to možné vtedy, keď sa dobre nastavia digitálne procesy (viď prvý princíp) a dodajú správne, zrozumiteľné dáta v jednotných podobách (viď druhý princíp). Vzniká tým premyslená skladačka, ktorá vie fungovať samostatne, čo znamená omnoho rýchlejšie vybavenie. Napríklad, ak klient návrh drobnej stavby v správnom formáte umiestni do digitálneho územného plánu a všetky potrebné náležitosti sú správne, teda v súlade s územným plánom a bez potreby vyjadrení iných strán, systém automaticky pripraví dokumenty potrebné pre stavebné povolenie.

Automatizácia bude na začiatku najlepšie fungovať pri jednoduchých úkonoch. Napríklad pri správne pripravenej a zadanej drobnej stavbe, pri posielaní dokumentov do ďalších úkonov, pri odhaľovaní chýb v elektronicky podaných žiadostiach a podobne. Už pri podávaní žiadostí systém automaticky nedovolí odoslať ďalej nesprávne vyplnený formulár. Tak zabráni stavebníkom podávať formuláre s chybami, úrady ušetrí manuálnych kontrol, a celý proces sa zrýchli.

Postupne sa bude zvyšovať množstvo dát, systém sa bude zlepšovať a automatických úkonov bude stále viac. Neskôr sa do systému kontrolovaným spôsobom zapojí aj umelá inteligencia a zlepšovať sa budú aj automatizované procesy.

Intuitívnosť aplikácií a webových stránok je dnes normou a požiadavkou. Čím ľahšie a príjemnejšie sa používajú, tým úspešnejšia je služba či produkt, ktorý ponúkajú. 

Produktom nového systému pre územné plánovanie a výstavbu sú rýchle, moderné a intuitívne služby pre všetkých klientov. Od stavebníkov (fyzické aj právnické osoby), cez samosprávy zodpovedné za územný plán až po orgány štátnej správy zodpovedné za stanoviská v každom jednom kroku stavebného povoľovania.  

Cieľom v oblasti výstavby je čo najefektívnejší stavebný proces, pri rešpektovaní potrieb obyvateľov a podmienok rozvoja územia. V oblasti územného plánovania je to nielen digitálny územný plán, ale aj všetky služby súvisiace s poskytovaním informácií a účasťou občanov na rozhodovaní o ňom.  

Štátna správa aj samospráva sa týmto posunú na úroveň kvalitných digitálnych služieb. Vytvorí sa technologický štandard, ktorý vydrží mnoho rokov a bude možné na ňom stavať a ďalej ho rozvíjať.

Územný plán je najvyšší rozvojový dokument územia. Je to spoločenská dohoda obyvateľov o tom, ako rozvíjať spoločné územie. Preto ho dávame na miesto, ktoré mu patrí a legislatívne zaväzujeme všetky mestá, obce aj regióny územný plán pripraviť v modernej, digitálnej podobe.

Na územný plán naviažeme výstavbu a stavať sa bude len to, čo je v pláne určené. Tam, kde to bude možné sa proces automatizuje a systém bez zásahu človeka vyhodnotí, či je navrhovaná stavba v súlade s územným plánom alebo nie. 

Pripravujeme tým podmienky aj pre občanov v maximálnej možnej miere sa podieľať na formovaní svojho územia. Plán v digitálnej podobe, zrozumiteľný a dostupný obyvateľom je pre to prvým predpokladom. Mestá, obce a regióny by mali otvárať spoločenskú diskusiu o územnom pláne a pri jeho tvorbe brať do úvahy potreby obyvateľov na území.  

Pokrytie Slovenska digitálnym územným plánom je nevyhnutnou podmienkou digitalizácie a úspechu reformy. 

Viac o vízii pre územné plánovanie do roku 2032 sa dozviete tu

 

Ako to dosiahneme

Aktivity, ktoré nás dostanú do cieľa

Podmienkou pre tak rozsiahlu digitalizáciu je zákonná povinnosť ju vykonať a nová stavebná legislatíva túto povinnosť ukladá Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Okrem dvoch nových zákonov sa zmeny týkajú ďalších viac ako šesťdesiatich právnych predpisov.

Transformácia fungovania územného plánovania a výstavby do digitálnej podoby je tak náročná a odborná úloha, že je rozložená na časový úsek desiatich rokov. Plánom je do roku 2032 elektronizovať všetky úkony a digitalizáciu zavŕšiť virtuálnou dvojičkou Slovenska.

Pozrite si znenie nového zákona o územnom plánovaní

Pozrite si znenie nového zákona o výstavbe

Tak obrovská zmena si vyžadovala hlboké odborné analýzy celej agendy územného plánovania a výstavby, a teda vstup mnohých odborníkov.

Preto už niekoľko rokov, od momentu, kedy sa začalo uvažovať o zmene legislatívy, tím tvorcov novej legislatívy do procesu analýzy a navrhovania moderných digitálnych riešení zapojil odborníkov z rôznych odvetví. Od štátnej správy cez samosprávu, stavebné, architektonické a inžinierske profesie, urbanistov, zástupcov občianskej spoločnosti, akademickej obce aj súkromného sektora. Úrad vedie široké a otvorené diskusie, prijíma námety a neustále sa zúčastňuje konferencií a prezentácií na témy, v ktorých je lídrom zmeny.

Okrem toho sa inšpirujeme svetovými lídrami, konzultujeme naše postupy s odborníkmi z iných krajín a vymieňame si skúsenosti z už realizovanými projektami. Sme moderný, otvorený úrad, pripravený posunúť Slovensko v oblasti digitalizácie územného plánovania a výstavby medzi inteligentne spravované krajiny. 

O rôznorodých aktivitách úradu sa dozviete v sekcii aktuality

Digitálna dvojička je virtuálny obraz skutočnosti Slovenska. Keď budú v územnom plánovaní a procesoch výstavby všetky dáta v rovnakých formátoch, môže tento realistický digitálny obraz krajiny vzniknúť. Slúži na virtuálne plánovanie a modelovanie projektov tak, aby čo najlepšie naplnili potreby cieľových skupín občanov a boli v súlade s prostredím, v ktorom žijeme. Vďaka jednotným dátam model nestratí na aktuálnosti ani v čase, naopak, bude stále presnejší a budú ho môcť využívať rôzne záujmové skupiny, od podnikateľov cez neziskový sektor až po jednotlivcov.  

Digitálna dvojička je veľmi komplexná softvérová platforma zložená zo stoviek technológií, vrstiev dát, elektronických služieb. Vyžaduje si obrovské množstvo odbornej analýzy, prípravy dát a procesov, softvérovej architektúry. 

Preto sme k práci našich odborníkov prizvali aj svetového odborného lídra, profesora Jasona Pomeroya z Cambridge univerzity, Wolfson College, ktorý sa venuje navrhovaniu udržateľných miest, so špeciálnym dôrazom na inteligentné digitálne, tzv. "smart" mestá. Pracuje ako odborný poradca pre slovenské tímy špecialistov na digitalizáciu. Aby sme si boli istí, že tak komplexnú digitálnu dvojičku pripravujeme v súlade so svetovými štandardmi, pripravil pre nás profesor so svojím tímom rozsiahlu analýzu s návrhmi, pod názvom Stratégia digitálnej dvojičky.

Stratégia je pripravená v angličtine a momentálne sa tvorí odborný preklad, ktorý čoskoro zverejníme.

Slovenským garantom digitálnej dvojičky je Košická univerzita. Tímy špecialistov pracujú na overovaní logických konceptov a vykonávajú pilotné aktivity skenovania a modelovania územia pre účely testovania prístupu k tvorbe digitálnej dvojičky.

Ako pilotné územie na skenovanie odborníci vybrali mesto Žiar nad Hronom. Zhodli sa na ňom, pretože obsahuje všetky parametre územia ako sú verejné priestranstvá, obytné zóny, priemyselné a poľnohospodárske zóny, infraštruktúra, lesy, lúky a voľná príroda. Jednoducho veľmi reprezentatívne územné zložky, ktorých skenovanie a spracovanie získaných dát treba pilotne vyskúšať predtým, ako sa začne robiť celoplošne. 

Informačný systém bude pozostávať z viacerých platforiem, veľkého množstva digitálnych procesov, dát, služieb, vstupných portálov pre všetkých užívateľov, tvorcov a správcov systému.

Pripraviť a overiť realizovateľnosť tak veľkého projektu si vyžaduje významnú analytickú a koncepčnú prácu skupín expertov. Túto úlohu vedie výskumný tím Košickej univerzity v spolupráci s odbornými tímami Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a externými expertmi.

Koncept realizovateľnosti spracovania 3D modelov územia a stavieb overujeme v šiestich hlavných oblastiach, ktoré tímy expertov vybrali ako reprezentatívne: sú nimi dentrológia, teda 3D modelovanie porastov, inteligentný plán zóny, oznámenie o stavbe, stavba domu, monitorovanie podzemných sietí a projekt stavby cesty.

Tieto oblasti experti zvolili s cieľom nájsť, navrhnúť a overiť spôsob, akým sa tieto komplexné agendy dajú previesť do digitálneho sveta. Po overení realizovateľnosti sa vybrané spôsoby špecifikujú do parametrov zadania pre systém. 

Prvým štádiom digitalizácie, v roku 2024, budú inteligentné elektronické formuláre pre služby územného plánovania a výstavby. To znamená, že procesy, ktoré doteraz prebiehali na papieri, sa modernizujú a digitalizujú. Na príklade stavebného konania, stavebník podá žiadosť aj získa povolenie elektronicky.

Inteligentnosť formulárov spočíva v predvyplnených poliach. Tie stavebník vypĺňať nemusí, lebo rovnaké údaje už sa nachádzajú spoločnom dátovom úložisku, napojenom na formulár, a tak systém sám automaticky údaje doplní. Zjednodušuje a zrýchľuje sa úkon, netreba údaje dohľadávať, predíde sa chybám a teda nie je ani potrebná kontrola zo strany prijímajúceho úradu. Samozrejme je dôležité, aby mal stavebník aktivované aj ďalšie elektronické služby štátu, ako je elektronická schránka, podpis či eID.

Postupne, s vývojom informačného systému, bude jeho inteligencia stúpať a množstvo predvyplnených polí vo formulároch za bude zvyšovať. Tzv. transakčné procesy za premenia na automatizované elektronické služby. Napríklad, keď bude stavebník podávať online ohlášku drobnej stavby, vo svete automatizovaných služieb môže povolenie dostať obratom, pokiaľ spĺňa zastavovacie podmienky a nevyžaduje vyjadrenie dotknutých osôb či orgánov. 

Vyššia kvalita života digitalizáciou?

Čo to presne znamená?

Územné plánovanie bude transparentnejšie

Presné a včasné informácie o pripravovaných zmenách v území zjednodušia občanom zapájanie sa do rozhodovania o rozvoji mesta, obce alebo regiónu. 

S digitálnou dvojičkou bude možné vopred modelovať vhodné rozmiestnenie obytných, komerčných a verejných priestorov. Inteligentnejším rozhodovaním vieme zlepšiť dostupnosť služieb na každom území.

Dohľad nad životným prostredím sa zvýši

Každá obec, mesto a región pripraví digitálny územný plán, v ktorom vie presne vyčleniť oblasti zvýšenej ochrany.

Môže pomôcť znížiť negatívny dopad výstavby na životné prostredie a lepšie chrániť prírodné zdroje. Dôkladnejšie plánovať infraštruktúru, a tým pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia, vody aj pôdy na vlastnom území.

Posilní sa podnikateľské prostredie

Rýchlejší proces stavebných povolení a lepšie informácie o plánovaných zmenách na území pomôžu efektívnejšie zrealizovať podnikateľské zámery.

To posilní podnikateľské prostredie na území, tým aj ekonomický rast a otváranie nových pracovných príležitostí.

Technológie zlepšia rozhodovanie aj komunikáciu

Diaľkový prieskum Zeme, umelú inteligenciu či internet vecí využijeme na zber a analýzu dát o životnom prostredí, doprave či infraštruktúre. 

Nové digitálne nástroje a platformy uľahčia komunikáciu a do územného plánovania a výstavby zavedú úplne nový štandard práce.

Zviditeľní sa kultúra a história

Územný plán pomôže obciam a mestám lepšie zohľadňovať aj kultúrne dedičstvo a históriu územia, pretože aj tie budú musieť byť v procese tvorby plánu zviditeľnené.

Samosprávy sa môžu rozhodnúť podporiť rozvoj kultúrneho a turistického priemyslu, a tak zvyšovať atraktívnosť územia pre návštevníkov a obyvateľov.

Vzniknú férové podmienky na plánovanie služieb

Keď bude krajina pokrytá územným plánom, zviditeľní sa rozloženie verejných služieb.

Bude možné lepšie plánovať dostupnosť zdravotníctva, bývania, vzdelávania a kultúry v rámci územia. Rovnako aj verejnej dopravy a prístupnosti verejných priestorov pre obyvateľov.