DOTÁCIE NA SPRACOVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE OBCÍ NA ROK 2024

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) v rámci Programu podpory územného rozvoja obcí a miest každoročne poskytuje obciam Slovenskej republiky dotácie na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií.

Úrad preto v súlade s § 10c ods. 1 písm. b) zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Úradu.

Informácie k výzve:

Vyhlásenie výzvy: 1. február 2024

Termín na predkladanie žiadostí: 1. apríl 2024 – 15. apríl 2024

Disponibilný objem zdrojov: 610 000,00 EUR

Rozpočet

Zoznam schválených žiadostí

Zoznam žiadostí, ktorým nebola pridelená dotácia

Zmluvy o poskytnutí dotácie

Právne predpisy