Dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí pre rok 2023

Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2023. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ÚÚPV SR).

V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2023 požiadať o dotáciu od 15. januára 2023 do 28. februára 2023. O poskytnutí dotácie ÚÚPV SR rozhodne do 15. mája 2023, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady na získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2023.

Na požiadanie o dotáciu vyplňte žiadosť a priložte prílohy

K žiadosti o dotáciu priložte tieto prílohy:

 • Kópiu schváleného zadania územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie dotácie vzťahuje vrátane uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania.
 • Kópiu stanoviska podľa § 20 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie dotácie vzťahuje.
 • Kópiu zmluvy medzi obcou a spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie dotácie vzťahuje vrátane vyčíslenia a špecifikácie nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
 • Výpis z účtu obce v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie obce o zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona, obe nie staršie ako tri mesiace.
 • Uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlase, nie staršie ako tri  mesiace, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
 • Vyhlásenie obce, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona.
 • Vyhlásenie obce, nie staršie ako tri mesiace, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
 • Všetky potvrdenia musia byť vystavené na žiadateľa! Všetky potvrdenia, vyhlásenia obce a uznesenie obecného zastupiteľstva musia byť originály, príp. úradne osvedčené kópie! V prípade, ak žiadateľ nepriloží všetky prílohy/doklady k žiadosti o poskytnutie dotácie, bude sa považovať za neúplnú a nebude sa ďalej posudzovať. K žiadosti o dotáciu na spracovanie návrhu zmien a doplnkov obce alebo územného plánu zóny podľa § 2 písm. c) zákona o poskytovaní dotácií je potrebné priložiť schválené zadanie k pôvodnému územnému plánu, ku ktorému sa vzťahujú zmeny a doplnky.
   

Rozpočet

Zoznam schválených žiadostí

Zoznam žiadostí, ktorým nebola pridelená dotácia

Zmluvy o poskytnutí dotácie

Právne predpisy

Často kladené otázky

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“) môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je

 • a. koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny
 • b. návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny
 • c. návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny.

Žiadateľ môže požiadať o pridelenie dotácie predložením žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorej vzor je uvedený v prílohe zákona o poskytovaní dotácií úradu každoročne od 15. januára do 28. februára.

Žiadosť je možné poslať Slovenskou poštou, kuriérom alebo osobne zaniesť na podateľňu úradu v úradných hodinách. Adresa úradu: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava. Dňom doručenia žiadosti na úrad sa rozumie dátum pečiatky podateľne úradu, nie dátum pečiatky pošty, kedy bola podaná.

Žiadateľ priloží k žiadosti celkovo 7 príloh uvedených v prílohe zákona o poskytovaní dotácií, pričom jednotlivé prílohy môžu pozostávať z viacerých dokumentov - príloha č. 1 a príloha č. 4 pozostáva z dvoch povinných dokumentov.

Prílohu č. 1 a 2 žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 5 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií je potrebné priložiť k žiadosti o poskytnutie dotácie aj v prípade, ak žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na spracovanie návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny podľa § 2 písm. c) zákona o poskytovaní dotácií. V tomto prípade žiadateľ priloží k žiadosti schválené zadanie k pôvodnému územnému plánu, ku ktorému sa vzťahujú zmeny a doplnky.

V prípade, že žiadateľom o poskytnutie dotácie je obec, ktorá obstaráva alebo má spracovaný spoločný územný plán obce predloží úradu žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obci, podľa prílohy č.1 podľa § 5 ods.2 písm. a) zákona o poskytovaní dotácií, musí predložiť úradu uznesenia všetkých obecných zastupiteľstiev, ktorými bolo schválené zadanie. Nestačí predložiť uznesenie o schválení zadania obce, ktorá žiada o poskytnutie dotácie.

Prílohy č. 4 až č. 8 majú byť „nie staršie ako tri mesiace“ ako dátum doručenia žiadosti.

V prípade ak žiadateľ nepriloží všetky prílohy/doklady k žiadosti o poskytnutie dotácie, žiadosť nie je možné postúpiť na vyhodnotenie podľa hodnotiacich kritérií.

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa hodnotia v dvoch kolách. Ako prvé sa žiadosti posúdia z hľadiska splnenia podmienok na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2, t.j. správnosť a úplnosť žiadosti a jej príloh. Žiadosti ktoré splnia podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2, komisia vyhodnotí podľa hodnotiacich kritérií na poskytovanie dotácie podľa vyhlášky č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a podľa opatrenia č. 321/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Žiadosti ktoré nesplnia podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 sú z ďalšieho hodnotenia vylúčené. Prostriedok na odstránenie nedostatkov neúplnej a nesprávnej vyplnenej žiadosti neexistuje.

Úrad poukáže dotáciu na účet žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe predloženia nasledujúcich podkladov:

 1. originály faktúr vystavené spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie na účel na ktorý sa žiadosť o poskytnutie dotácie vzťahuje (uvedený v článku I Zmluvy o poskytnutí dotácie)
 2. súpis vykonaných prác v tom rozpočtovom roku, v ktorom žiadateľ požiadal o poskytnutie dotácie potvrdený originál stanoviskom príslušného okresného úradu v sídle kraja.
 3. výpis z banky preukazujúce vynaloženie finančných prostriedkov pred poskytnutím dotácie na oprávnené náklady na účel uvedený v článku I Zmluvy o poskytnutí dotácie, pričom za oprávnené náklady sa považujú iba preukázateľne vynaložené náklady podľa § 3 ods. 3 zákona o poskytnutí dotácií odo dňa 1. januára vždy príslušného roka, okrem nákladov vynaložených na dohľad nad spracovaním územnoplánovacej dokumentácie a na jej prerokovanie.

Žiadateľ predloží úradu požadované podklady najneskôr do 15. novembra, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky podateľne úradu.

Je potrebné oboznámiť sa s príslušnými právnymi predpismi. Tieto predpisy sú súčasťou zverejnených informácií o prideľovaní dotácií úradom v danej vecnej oblasti. Pri ďalších otázkach a nejasnostiach je možné kontaktovať Ing. Danku Pjatákovú, referentku odboru územného plánovania, e-mail: danka.pjatakova@stavebnyurad.gov.sk alebo Bc. Petru Derevencovú, referentku odboru územného plánovania, e-mail: petra.derevencova@stavebnyurad.gov.sk.

Upozorňujeme, že v kompetencii úradu nie je vyzývať žiadateľov v prípade, že žiadosť o poskytnutie dotácie nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona o poskytovaní dotácií (je neúplná). Žiadateľ sa môže o stave jeho žiadosti informovať na úrade a v prípade, že žiadosť nespĺňa všetky náležitosti, má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie opraviť, doplniť, ale najneskôr do 28.2. v roku podania žiadosti.