Regionálny úrad sa člení na:

a) oddelenie územného plánovania,
b) oddelenie štátnej stavebnej správy,
c) oddelenie prevádzky a podpory.

 

ADRESY A KONTAKTY REGIONÁLNYCH ÚRADOV

 

Agenda regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu

V rámci vykonávania úloh regionálny úrad v rámci územného obvodu na úseku územného plánovania najmä:

a) vydáva stanoviská k návrhu zadania pri začatí obstarávania územného plánu mikroregiónu, obce a územného plánu zóny vrátane ich zmien a doplnkov,

b) vydáva stanoviská pri prerokovaní konceptu územného plánu obce a územného plánu zóny, vrátane ich zmien a doplnkov,

c) vydáva stanoviská pri prerokovaní návrhu územného plánu obce a územného plánu zóny, vrátane ich zmien a doplnkov,

d) posudzuje návrhy územného plánu obce a zóny,

e) vydáva stanoviská k rozporom v procese prerokovania územnoplánovacej dokumentácie,

f) spolupracuje s inými orgánmi verejnej správy pri vypracúvaní odvetvových koncepcií, programov a iných strategických dokumentov v oblasti územného plánovania,

g) podáva vyjadrenia k Správe o stave územného plánu mikroregiónu, obce a zóny,

h) vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o územnom plánovaní,

i) metodicky usmerňuje a poskytuje odbornú pomoc orgánom územného plánovania na obciach podľa záväznej metodiky spracovania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

j) metodicky usmerňuje odborne spôsobilé osoby a poskytuje odbornú pomoc,

k)  spolupracuje s inými odbormi orgánov štátnej správy, so samosprávnymi krajmi a inými právnickými osobami dotknutými procesom obstarávania a prerokovania územnoplánovacej dokumentácie,

l) vedie evidenciu územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v informačnom systéme,

m) spolupracuje s príslušnými orgánmi posudzovania vplyvov na životné prostredie pri konaniach podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V rámci vykonávania úloh regionálny úrad v rámci územného obvodu na úseku stavebného poriadku najmä:

a) vykonáva úlohy úradu podľa stavebného zákona,

b) vykonáva štátnu stavebnú správu v II. stupni vo veciach, v ktorých v I. stupni koná obec ako stavebný úrad,

c) spolupracuje s inými orgánmi verejnej správy pri vypracúvaní odvetvových koncepcií, programov a iných strategických dokumentov v oblasti výstavby,

d) vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovení stavebného zákona,

e) vykonáva kontrolu preneseného výkonu štátnej správy vykonávaný obcami ako stavebnými úradmi,

f) vydáva rozhodnutia v I. stupni správneho konania na úseku výstavby,

g) vydáva rozhodnutia v II. stupni správneho konania na úseku výstavby vo veciach, v ktorých v I. stupni rozhoduje obec,

h) plní úlohy štátneho stavebného dohľadu.

 

V rámci vykonávania úloh regionálny úrad v rámci územného obvodu na úseku vyvlastňovania najmä:

a) vedie konania o vyvlastnení a vydáva rozhodnutia v I. stupni.