Reforma územného plánovania?

Nestačí územne rozhodovať

Rozhodnutia, ktoré nevychádzajú zo spoločne vytvoreného územného plánu, nenapĺňajú potreby všetkých.

Reforma územného plánovania?

Územný plán je spoločenská dohoda

Ak nemáme spoločenskú dohodu o spôsobe využívania spoločného priestoru, ako vieme, čo kde postaviť, aby boli naplnené potreby všetkých na území?

Reforma územného plánovania?

Otvárame priestor na diskusiu

Vytvárame nové pravidlá územného plánovania a digitálne územné plány. Každá obec nech otvorí diskusiu a pripraví vlastnú spoločenskú dohodu vo forme digitálneho plánu.

Plánujeme spolu

Čo prinesie zmena územného plánovania do roku 2032?

Územné plány

pre každú obec, mikroregión aj región

Prepojenie

územných plánov od úrovne obce až po úroveň Slovenska

Spoločnú metodiku

jednotnú a zrozumiteľnú pre všetkých účastníkov plánovania

Digitalizáciu

územných plánov a komunikácie súvisiacej s ich rozvojom

Lepšie plánovanie

rozvoja celej krajiny vrátane možnosti digitálnych simulácií

Plánujeme zmysluplne

Ako vyzerá usporiadanie územného plánovania Slovenska?

Je to najvyšší strategický dokument územného plánovania v krajine. Obsahuje hlavné ciele a zásady rozvoja celého územia Slovenska. Popisuje slovami a mapami, ako vyzerá územie našej krajiny a v rámci akých pravidiel ho ďalej rozvíjať v sociálnej, ekonomickej aj environmentálnej oblasti. Rieši stavby, areály a územia s celoslovenským významom, ekologické, kultúrne, infraštruktúrne, obranné a iné. Jej záväzná časť platí aj pre ostatné úrovne územných plánov (regióny, mikroregióny a obce).

„Koncepcia územného rozvoja Slovenska je územnoplánovacia dokumentácia celého územia Slovenskej republiky, ktorá určuje hlavné smery komplexného rozvoja Slovenskej republiky. Stanovuje základné podmienky a vytvára predpoklady pre udržateľný územný rozvoj Slovenskej republiky a jej regiónov s určením rámcových požiadaviek štátu z hľadiska ochrany, obnovya tvorby krajiny, ochrany prírody, ochrany, zachovania a rozvíjania historického a kultúrneho dedičstva, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, obrany a bezpečnosti štátu a z hľadiska dodržania medzinárodných záväzkov v oblasti životného prostredia a územného rozvoja.“ (§ 19 zákona č. 200/2022 Z.z.)

Pozrite si aktuálne platnú koncepciu územného rozvoja Slovenska

Územný plán regiónu je druhá úroveň plánovania rozvoja územia – po KURS – a schvaľuje ho príslušný samosprávny kraj. Zmyslom územného plánu regiónu je podchytiť regionálne špecifiká, ktoré sú významné a spoločné pre celý región, a preto ich nemôžu riešiť samostatne obce a mestá. Do regionálneho územného plánu patria historicky, kultúrne alebo prírodne významné oblasti, ktoré treba chrániť a rozvíjať spoločne ako región.

„Koncepcia územného rozvoja regiónu je územnoplánovacia dokumentácia regiónu v rozsahu územného obvodu samosprávneho kraja zohľadňujúca ochranu životného prostredia, krajinné a kultúrne špecifiká a osobitosti riešeného územia regiónu za súčasného splnenia predpokladov na udržateľný územný rozvoj a tvorbu krajiny regiónu.“ (§ 20 zákona č. 200/2022 Z.z.)

Jeho opodstatnenie tkvie predovšetkým v spolupráci susedných miest a obcí, tzv. mikroregiónov, ktoré by sa mali vedieť dohodnúť na rozvoji území, ktoré na seba nadväzujú. Týmto spôsobom sa tvoria harmonické prechody medzi hranicami miest a obcí, či už pri cestách, cyklotrasách, alebo v spoločných kultúrnych, historických alebo turistických oblastiach. Je živnou pôdou pre spoluprácu na rozvoji území, ktoré presahujú hranice obcí no nedosahujú význam celého regiónu.

„Územný plán mikroregiónu je územnoplánovacia dokumentácia ucelenej priestorovej a funkčnej časti územia regiónu alebo viacerých regiónov pri spoločných hraniciach, vychádzajúca z potrieb územného rozvoja viacerých obcí alebo iného špecifického územia najmä z hľadiska životného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, ochrany historického a kultúrneho dedičstva, rozvoja hospodárstvaa cestovného ruchu za súčasného splnenia podmienok pre udržateľný územný rozvoj a tvorbu krajiny mikroregiónu.“ (§ 21 zákona č. 200/2022 Z.z.)

Je to najdôležitejší dokument, na základe ktorého obec či mesto zveľaďuje svoje územie. Mapami aj slovom popisuje, ktorá časť územia slúži akému účelu a podľa akých pravidiel sa ďalej rozvíja, kade vedú cesty a infraštruktúra, kde sa nachádzajú obytné, pracovné, obchodné, výrobné či rekreačné oblasti. Schvaľuje ho zastupiteľstvo a zohľadňuje potreby ľudí, ktorí na území žijú a pracujú. Ak je územie obce celé obsiahnuté v územnom pláne mikroregiónu, nemusí už obec tvoriť vlastný plán. Bratislava a Košice, ako naše najväčšie mestá, majú tzv. metropolitné územné plány, ktoré zohľadňujú špecifické a veľmi rôznorodé potreby rozvoja veľkých miest.

„Územný plán obce je územnoplánovacia dokumentácia územia obce v súlade s koncepciou územného rozvoja Slovenska a v súlade s Koncepciou územného rozvoja regiónu. Obec je povinná mať územný plán obce; táto povinnosť zaniká, ak je celé územie obce súčasťou územného plánu mikroregiónu. Územný plán obce, ktorá je mestom, sa nazýva územný plán mesta. Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mesta Košice sa nazýva metropolitný územný plán.“ (§ 22 zákona č. 200/2022 Z.z.)

Na územný plán obce alebo mesta nadväzuje plán zóny. Je to veľmi detailne popísaná vybraná lokalita v rámci mesta alebo obce. Je kľúčový pre rozvoj územia, pretože konkrétne a detailne určuje parametre toho, ako funkčne využívať pozemky, ako priestorovo usporiadať stavby, aké podmienky splniť na to, aby sa ochránila príroda a kultúra v lokalite, rozvíjal charakter územia, poskytovali služby občanom viazané na dané územie a zachovával alebo zlepšoval stav životného prostredia.

„Územný plán zóny je územnoplánovacia dokumentácia ucelenej priestorovej a funkčnej časti územia obce, ktorá v súlade s rozvojovými zámermi a požiadavkami určenými v zadaní stanovuje podrobné podmienky na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie pre jednotlivé priestorovo-funkčné celky a pozemky.“ (§ 23 zákona č. 200/2022 Z.z.)

Ako to dosiahneme?

Aktivity, ktoré nás dostanú do cieľa

Zákon o územnom plánovaní

Od zákona o výstavbe sme oddelili územné plánovanie ako samostatnú dôležitú oblasť rozvoja našej krajiny.

Pozrite si nový zákon o územnom plánovaní

Vyhláška o obsahu a rozsahu územného plánovania

V spolupráci s odborníkmi zo samosprávy pripravujeme nové rámcové pravidlá pre územné plánovanie.

Pozrite si návrh vyhlášky určený do medzirezortného pripomienkovania

Metodika územného plánovania

V spolupráci s odborníkmi vytvoríme podrobnú metodiku pre územné plány tak, aby boli jednotné a nadväzovali na seba na všetkých úrovniach.

Digitálny systém na prácu s územnými plánmi

V spolupráci s oblasťou výstavby pripravujeme informačný systém, do ktorého budú mať prístup všetky strany podľa svojich právomocí a potrieb.

Podpora a pomoc pre samosprávy

Samosprávam pri prechode na digitálne územné plánovanie poskytneme finančnú aj odbornú pomoc.

Požiadajte o o dotáciu na vytvorenie územnoplánovacej dokumentácie

Komunikácia so zainteresovanými stranami

Všetky zmeny, ktoré v územnom plánovaní zavádzame, konzultujeme s odborníkmi zo samospráv, štátnej správy, urbanistami a mnohými ďalšími.

Plánované časové míľniky

Kde sa nachádzame na ceste reformy

2022

Jún

Vznik Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

Platnosť zákonov č. 200/2022 Z. z. a 201/2022 Z. z.

2023

Január - december

Príprava informačného systému

Platnosť zákonov č. 200/2022 Z. z. a 201/2022 Z. z.

Apríl

Vyhláška o ÚPD

2024

Apríl

Portál pre územné plánovanie

Regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu

Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní

Vyhláška č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania ÚPD a o ÚPP a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia

Vyhláška č. 49/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra OSO a spôsob overenia odbornej spôsobilosti

Vyhláška č. ___/2024, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby

Vyhláška č. ___/2024 o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

Vyhláška č. ___/2024 o štandardoch a metodike spracovania ÚPD a ÚPP

2026

Marec

Informačný systém 2.0

2028

Január

Informačný systém 3.0

2032

Marec

Slovensko pokryté digitálnymi územnými plánmi

Hlavné dôvody na zmenu

Prečo prinášame tak rozsiahlu reformu?

Viac ako polovica obcí vôbec nemá územný plán

Zmysluplné a udržateľné plánovanie rozvoja územia Slovenska nie je možné bez toho, aby mali všetky obce a mestá územný plán.

Územné rozhodovanie nemôže nahradiť územný plán

Keď sa rozhoduje o využití územia len územným rozhodnutím, rozvoj územia je v podstate náhodný a nemôže dlhodobo zohľadňovať potreby obyvateľov.

Územný plán nie je finálne riešenie pre všetko

Dokonca ani územný plán, v mierke 1 : 10 000, nie je ešte riešením pre všetko. Potrebný je omnoho detailnejší prístup k plánovaniu územia, ktorým budú zóny.

Dôležité zásady plánovania a výstavby sú zastaralé

Územné plánovanie sa doteraz riadi zastaralými zásadami, ktoré už nedostatočne odrážajú potreby občanov a rozvoja územia v súčasnej dobe.

Územné plány sú papierové a neprehľadné 

V digitálnej dobe sa práca s papierovými územnými plánmi stáva čoraz náročnejšou, špeciálne, keď pravidlá pre tvorbu plánov nie sú jednotné pre všetkých.

Územné plány sa nedajú použiť vizionársky

Zároveň sa papierový územný plán nedá použiť ako podklad na digitálnu simuláciu rôznych možností.