Odborná spôsobilosť pre obstarávanie ÚPP a ÚPD obcami a samosprávnymi krajmi

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, odbor územného plánovania, plánuje dňa 10. októbra 2023 odbornú prípravu a následne 7. novembra 2023 prebehnú skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi.

V prípade záujmu overenia odbornej spôsobilosti, pošlite Vašu žiadosť spolu s prílohami v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 436/2000 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 600/2002 Z. z. t. j.:

  • doklad o dosiahnutom vzdelaní
  • doklad o dĺžke a zameraní praxe, stručný prehľad doterajšej činnosti pri obstarávaní územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo údaje potrebné k získaniu výpisu z registra trestov

zašlite najneskôr do 5. októbra 2023 na adresu:

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
Lakeside park 2
Tomášikova 14366/64A
831 04 Bratislava

Do žiadosti uveďte aj mailový a telefonický kontakt. Odborná príprava bude prebiehať online, pozvánka na pripojenie Vám príde na Vašu emailovú adresu pred jej konaním.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na emailovej adrese  oso.uzemneplanovanie@stavebnyurad.gov.sk