Vyrastie vám skládka za domom

Mýtus


V súvislosti so zmenami v stavebnej legislatíve často zaznievajú tvrdenia, ktoré sa nezakladajú na pravde. Jedným z často používaných argumentov je vznik skládky, na ktorú občan nebude mať dosah. Napríklad: „Skládka za dvorom? Pokojne. Nebudete sa mať totiž kde sťažovať. Alebo vaše sťažnosti nebudú nikoho trápiť.“ Nič také však nehrozí.

Pravda


Za povoľovanie skládok je zodpovedný rezort životného prostredia. Platí to tak dnes, a tak to bude platiť aj v budúcnosti.

Zákon o výstavbe zásadným spôsobom rozšíril kompetencie rezortu životného prostredia. Kým doteraz „len“ posudzujú vplyv na životné prostredie (EIA), ale stavbu už povoľuje stavebný úrad, tak od apríla 2024 sa ich kompetencie posilňujú. Budú nielen posudzovať vplyvy na životné prostredia (EIA), ale aj povoľovať stavbu.

Diaľnice či letiská, to všetko bude spadať priamo do kompetencie rezortu životného prostredia, od stavebného zámeru až po kolaudáciu stavby. K schváleniu skládky za domom či akejkoľvek inej stavby, ktorá je v rozpore s ochranou životného prostredia, môže dôjsť len v tom prípade, ak by k tomu dalo súhlas Ministerstvo životného prostredia SR.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že aj podľa dnes účinných právnych predpisov je povoľujúcim orgánom pre skládky odpadov orgán v pôsobnosti rezortu životného prostredia (či už Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo ministerstvo samotné).

Zároveň platí, že verejnosť sa môže vyjadriť a stať sa účastníkom konania v podstate v rovnakom režime ako dnes.

Ďalšie otázky