Zákon obmedzuje ľudí, aby sa vyjadrili ku konaniam, stanoviskám a jednotlivým zákonom

Mýtus


Občania sa nebudú môcť vyjadriť k stavebnému zámeru, ani odvolať sa voči nejakej stavbe. Nebudú napríklad vypočutí, keď budú mať dojem, že nejaká stavba zhoršuje životné prostredie či kvalitu života. Ruší sa takisto aj možnosť pripomienkovať jednotlivé zákony.

Pravda


Podľa aktuálneho návrhu zostáva postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov plne zachované. Dotknutou verejnosťou je každý, kto prejaví záujem na takomto konaní. Toto sa nemení. Neruší sa možnosť vyjadriť sa. Neustanovujú sa žiadne kvantitatívne ani kvalitatívne kritéria, postačuje mať záujem na konaní. Nikomu sa neberie možnosť vyjadriť sa, rovnako tak lehoty na vyjadrenie zostávajú plne zachované.

Dokonca sa lehoty v praxi v integrovanom konaní predlžujú, keďže sa posudzujú podľa zákona o výstavbe a napr. pri vyhradených (zložitých) stavbách bude po novom lehota nie 30, ale 90 dní. Čiže verejnosť bude mať viac času na oboznámenie sa s dokumentáciou, ako je tomu dnes.

Ďalšie otázky