Stavebná inšpekcia skončí

Mýtus


Stavebná inšpekcia definitívne skončí, začne sa divoko stavať a štát nebude mať kontrolu nad ničím. Ministerstvo dopravy SR príde o svoj odborný orgán – stavebnú inšpekciu a jej kompetencie prejdú pod stavebný úrad. To znamená, že jeden úrad bude výstavbu nielen povoľovať, ale aj kontrolovať.

Pravda


Slovenská stavebná inšpekcia sa nezrušila. To, čo sa upravilo, bol prechod práv a povinností z inšpekcie na úrad, keďže inšpekcia zanikne k 1. aprílu 2024. Nezanikne však výkon inšpekčnej činnosti, resp. štátneho stavebného dohľadu ako takého, preto bolo potrebné vyriešiť najmä plynulý prechod služobných a pracovných pomerov inšpektorov na úrad, aby mohli naďalej vykonávať svoju činnosť.

Samotné schválenie nového zákona o výstavbe, ktoré prebehlo v lete 2022, založilo rámec na kompetenčnú zmenu v oblasti výkonu štátneho stavebného dohľadu, ktorý bol zverený Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, resp. jeho regionálnym pobočkám ako stavebnému úradu (pozn. – aj dnešné stavebné úrady, teda obce vykonávajú určitú formu štátneho stavebného dohľadu).

Zároveň, po zriadení Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, boli do jeho zriaďovateľskej pôsobnosti presunuté kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Išlo o úplne bežný postup, spojený s prechodom kompetencií medzi rôznymi orgánmi.

Tvrdenie, že úrad bude stavby povoľovať aj kontrolovať, nie je pravdivé. Účelom štátneho stavebného dohľadu nie je kontrola povoľovania, nejde totiž o riadny či mimoriadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu o povolení. To, čo spadá pod stavebný dohľad, je kontrola verejného záujmu počas výstavby, teda už samotného zhotovovania na základe už vydaného rozhodnutia o povolení. Kontroluje sa teda stavebník, resp. zhotoviteľ, nie povoľovací orgán. Rovnako je tomu dnes.

Ak by platilo, že výkonom štátneho stavebného dohľadu sa kontroluje povoľujúci orgán, tak by aj dnes konajúca obec, ako povoľujúci orgán, kontrolovala sama, nakoľko aj dnes obce vykonávajú štátny stavebný dohľad. Už dnes by teda dochádzalo ku konfliktu záujmov.

Ďalšie otázky