ÚÚPV SR je superúradom, ktorý má absolútnu moc nad všetkými stavbami

Mýtus


Vznikne superúrad, ktorý bude riešiť všetky stavby na Slovensku. Nebude možné sa proti ničomu odvolať, úrad bude mať plnú moc nad stavebným konaním každého stavebníka v krajine, pričom účasť verejnosti bude oklieštená a kontrola úradu nulová.

Pravda


Na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR prešli už k 1. januáru tohto roka kompetencie ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť územného plánovania, okrem ekologických aspektov, výstavby a vyvlastňovania podľa jestvujúcich predpisov.

Pôsobnosť stavebných úradov budú vykonávať regionálne pobočky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Úrad a jeho pobočky však nebudú vykonávať pôsobnosť stavebného úradu pre všetky stavby.

Aj v novej stavebnej legislatíve zostala zachovaná pôsobnosť špeciálnych stavebných úradov, pričom bola vytvorená aj nová pôsobnosť pre stavby, ktoré sú predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Tu bude špecializovaným stavebným úradom orgán v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, ktoré bude pravdepodobne štatisticky najväčším stavebným úradom z hľadiska počtu konaní.

Nie je teda pravdou, že UUPV SR má absolútnu moc a kontrolu nad všetkými stavbami.

Ďalšie otázky