Začína proces konzultácií v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášok Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

Pridané dňa: 17. 10. 2023

Úrad pre územné plánovanie a výstavu Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhov  predmetných vyhlášok na základe splnomocňovacích ustanovení § 62 ods. 1 písm. a), c)  a d) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

Ide o návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o všeobecných technických požiadavkách na stavby, o všeobecných technických požiadavkách na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb, o  dokumentácii stavieb a návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výstavbe.

Po rekodifikácii stavebnej legislatívy a prijatí zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákona 201/2022 Z. z. o výstavbe, bude k 1. aprílu 2024, keď predmetné zákony nadobudnú účinnosť, zrušený zákon č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a taktiež Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré predmetnú problematiku upravovali doteraz.

K rekodifikácii stavebnej legislatívy ako aj k zmene podrobností a povinných obsahových a rozsahových náležitostí, ktoré musia alebo majú spĺňať jednotlivé vyhlášky sa nepristupuje iba z dôvodu zrušenia doterajšej regulácie, ale taktiež z dôvodu potreby zmodernizovania a zjednotenia postupov pri navrhovaní, povoľovaní a uskutočňovaní stavieb s uplatnením informačných systémov a digitálnych technológií.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky preto v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 17. októbra 2023 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhov vyhlášok. Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie a v prípade potreby aj osobnými rokovaniami so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy. Termín ukončenia konzultácií je 13. novembra 2023.
 


Kontaktný e-mail: roman.skorka@stavebnyurad.gov.sk


 

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn