Začína proces konzultácií v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

Pridané dňa: 20. 12. 2023

Úrad pre územné plánovanie a výstavu Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu vyhlášky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 39 ods. 1 písm. f) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

Ide o návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o vzoroch formulárov používaných informačným systémom.

Po rekodifikácii stavebnej legislatívy a prijatí zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákona 201/2022 Z. z. o výstavbe, bude k 1. aprílu 2024, keď predmetné zákony nadobudnú účinnosť, zrušený zákon č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace vykonávacie vyhlášky.

K rekodifikácii stavebnej legislatívy ako aj k zmene podrobností a povinných obsahových a rozsahových náležitostí, ktoré musia alebo majú spĺňať jednotlivé vyhlášky sa nepristupuje iba z dôvodu zrušenia doterajšej regulácie, ale taktiež z dôvodu potreby zmodernizovania a zjednotenia postupov v procesoch územného plánovania, jednotnej tvorby územnoplánovacej dokumentácie a v procesoch obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie s uplatnením informačných systémov a digitálnych technológií.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky preto v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 20.12.2023 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášky. Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie a v prípade potreby aj osobnými rokovaniami so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy.

Termín ukončenia konzultácií je 17.1.2024

 


Kontaktný e-mail: andrea.malperova@stavebnyurad.gov.sk


Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn