Zabezpečujeme prípravu odborných zamestnancov stavebných úradov

Pridané dňa: 26. 05. 2023

zdroj: ÚÚPV SR

Schválenie novej stavebnej legislatívy je spájané s množstvom otázok na jej aplikáciu. Na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV SR) sa preto intenzívne zameriavame na vzdelávanie, ktoré sme tentokrát pripravili aj pre zamestnancov súčasných stavebných úradov v rámci odbornej prípravy, ktorú pre nich zabezpečujeme.

Počas predposledného májového týždňa sa v bratislavskom Inštitúte pre verejnú správu uskutočnila „Odborná príprava zamestnancov stavebných úradov“ a medzi lektormi nechýbali ani predstavitelia nášho úradu.

„V novom  zákone o územnom plánovaní je zadefinované, že už aj mestá a obce s menej ako dvetisíc obyvateľmi sú povinné mať svoj územný plán a pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, ho preskúmavať,“ vysvetľovala Zuzana Kordošová, riaditeľka Odboru pre územné plánovanie, ktorá zamerala svoju prednášku na podstatu územného plánovania, jeho právne predpisy, orgány, nástroje či dokumentáciu s ním súvisiacu, ešte podľa súčasných platných právnych predpisov.

Roman Skorka, generálny riaditeľ Sekcie výstavby a vyvlastňovania ÚÚPV SR, si pre zamestnancov stavebných úradov pripravil prezentáciu zameranú na procesy povoľovania stavieb podľa nových stavebných predpisov. Napríklad pomocou detailnej časovej osi im vysvetlil všetky procesné úkony súvisiace s prerokovaním stavebného zámeru, overením projektu stavby, skúšobnou prevádzkou, predčasným užívaním či kolaudáciou. Rovnako ich oboznámil s návrhom integrácie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a procesu výstavby.

„V novom zákone o výstavbe sa zavádzajú viaceré opatrenia proti nečinnosti. Nie sú smerované len voči stavebným úradom, ale aj voči iným úradom, ktoré si neplnia svoju povinnosť v rámci vyjadrovania sa k stavebnému zámeru a je v ňom definované, že ak v zákonom stanovenej lehote nebude doručené záväzné stanovisko alebo vyjadrenie, tak sa má za to, že daný orgán nemá pripomienky a so stavebným zámerom súhlasí,“ dodal Roman Skorka.

V ďalších blokoch sa odborná príprava zamerala aj na ešte aktuálny stavebný zákon (č. 50/1976 Z. z.) a vyhlášky, ktorých dosah sa bude postupne upravovať až do roku 2026. So svojimi príspevkami za náš úrad tiež vystúpili Viera Rajprichová, riaditeľka Odboru stavebnej správy a jej kolegyne Andrea Fedoronková, Ivana Zemanová a Henrieta Poláková.

Počas jednotlivých prednášok účastníci aktívne využili aj možnosť diskutovať s lektormi a pýtať sa na konkrétne prípady z praxe.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn