Stretnutie k vyhláške o bezbariérovosti stavieb

Pridané dňa: 17. 08. 2023

V utorok 15. augusta 2023 sa v priestoroch nášho úradu uskutočnilo pracovné stretnutie k návrhu vyhlášky o požiadavkách na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb, ako jednej z vykonávacích vyhlášok k zákonu o výstavbe, ktorú vypracovali zástupkyne sekcie výstavby a vyvlastňovania Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

Ide o prvé zo série stretnutí, na ktorom sme sa stretli so zástupcami dotknutých organizácií, pre ktoré je téma bezbariérovosti podstatná.

"Bezbariérovosť stavieb je pre nás na úrade dôležitou témou, lebo nám záleží na tom, aby sme ľuďom, ktorí majú sťaženú životnú situáciu uľahčili ich životy. V súčasnosti sa bezbariérovosť v stavebnom konaní rieši viacerými predpismi a našou snahou je pripraviť samostatnú, komplexnú vyhlášku k tejto téme," uviedol v úvode stretnutia Roman Skorka, generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie.

Našim záujmom je zapojiť široký okruh odborníkov do prípravy predmetnej vyhlášky ešte pred štandardným procesom pripomienkovania, aby sme sa pri tomto vykonávacom predpise zladili formálne aj obsahovo a odstránili čo najviac trecích plôch ešte pred oficiálnym medzirezortným pripomienkovým konaním.

Na stretnutí sme otvorili diskusiu, ktorej sa zúčastnili dlhodobá odborníčka v uvedenej oblasti z akademického prostredia doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., zástupcovia z Metropolitného inštitútu Bratislavy, zástupca Technickej inšpekcie Slovenskej republiky ako aj zástupkyňa z odboru ekonomiky bývania Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Predmetom diskusie boli formálne, ale najmä obsahové náležitosti vyhlášky. Podrobne sa riešili aj otázky efektívnej kontroly pri navrhovaní, kolaudovaní i užívaní stavieb.

Diskutujúci sa venovali aj vyhodnoteniu dodržiavania bezbariérových požiadaviek v praxi a riešenie verejných priestorov, komunikácií a ciest.

Odborná diskusia a konštruktívny prístup je cenným prínosom pre debarierizáciu budov, ale aj verejných priestorov, ktorú na úrade považujeme za kľúčovú s ohľadom na budúci vývoj populácie a s tým súvisiace meniace sa požiadavky na projektovanie ale aj užívanie stavieb a súvisiacich priestorov.

Aj toto pracovné stretnutie ukázalo, že sme otvorení pripomienkam a máme záujem prispieť ku vzniku zmysluplného predpisu v oblasti výstavby, ktorý v konečnom dôsledku pomôže uľahčiť život zdravotne znevýhodneným.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn