Stratégia digitálnej dvojičky je téma našej budúcnosti

Pridané dňa: 24. 02. 2023

Zdroj: archív ÚÚPaV

22. februára 2023 sme v Bratislave organizovali už druhú konferenciu o Digitálnej dvojičke pre odbornú verejnosť, ktorú tvorili zástupcovia samospráv, priemyslu, akademickej obce a občianskej spoločnosti. Je v našom záujme ich aktívne zapájať do plánovaných procesov, pretože spoločne tvoríme participatívnu platformu Digitálnej dvojičky Slovenska, ktorá bude prínosom pre našu krajinu a občanov.

Téma tohtoročnej konferencie bola Stratégia digitálnej dvojičky Slovenska z pohľadu participácie tzv. štyroch sfér vplyvu: štát / samospráva, priemysel, akademická obec a občianska spoločnosť. Rečníkmi boli hlavní predstavitelia nášho Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (ďalej len ÚÚPaV) a hosť zo zahraničia, uznávaný architekt, urbanista a profesor z Cambridge Jason Pomeroy. 

Hlavnými okruhmi konferencie boli:

  • Stratégia digitálnej dvojičky Slovenska – jej implementácia, štruktúra, informačný dátový rámec, work flow,
  • Digitálna transformácia Slovenska – potenciál digitálnej dvojičky,
  • Digitalizácia stavebného konania a územného plánovania,
  • Informačný systém pre územné plánovanie a stavebné konanie,
  • Overenie konceptov spracovania 3D modelov územia a stavieb na zefektívnenie zavádzania novej stavebnej legislatívy do praxe, tzv. proof of concept.

Po prednáške sa uskutočnil interaktívny workshop nabitý užitočnými informáciami k implementácii stratégie digitálnej dvojičky, ktorý viedol profesor Jason Pomeroy. Do diskusie sa aktívne zapojili všetci účastníci a po celý čas tu panovala dobrá atmosféra a konštruktívna diskusia. 

Vo štvrtok, 24. februára 2023 sme sa presunuli spolu s predsedom nášho úradu Martinom Hypkým do Košíc, kde sme absolvovali prednášku a stretnutie s vedením Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len TUKE).

Prednášku, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 300 študentov TUKE, otvoril predseda Martin Hypký, ktorý priblížil hlavné piliere legislatívnej zmeny a prečo tvoríme stratégiu Digitálnej dvojičky. O téme digitalizácie územného plánovania a stavebného konania diskutoval priamo s prítomnými študentami, pretože práve oni budú budúci „aplikanti“ novej legislatívy.

Ďalším spíkrom bol náš zahraničný hosť, profesor Jason Pomeroy, ktorý prednášal o tzv. „smart cities“ – inteligentných mestách, jednotlivých špecifikách či o oblastiach kde vynikajú. Následne ako paralelu na smart mestá predstavil študentom víziu vytvorenia Digitálnej dvojičky na Slovensku a základný koncept architektúry digitálnej dvojičky, ktorý sa skladá zo šiestich základných pilierov a nevyhnutnosti kooperácie štyroch sfér vplyvu: štát/ samospráva, priemysel, akademická obec a občianska spoločnosť. Prof. Pomeroy poukázal na unikátnosť riešenia na Slovensku v porovnaní s už existujúcimi riešeniami vo svete.

Následne prebiehala veľmi živá diskusia so študentami, ktorí kládli veľmi zaujímavé otázky. Po ukončení oficiálnej časti ďalej pokračovala živá diskusia s profesorom a predstaviteľmi nášho úradu.

Našu pracovnú cestu sme ukončili príjemným stretnutím s predstaviteľmi fakúlt Technickej Univerzity v Košiciach, ktorí v rámci „Zmluvy o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja digitálnej transformácie“ uzavretej medzi TUKE a ÚÚPaV pracujú na overení konceptov spracovania 3D modelov územia v rámci digitálnej transformácie územného plánovania a stavebného konania. Cieľom stretnutia bolo predstavenie aktuálneho progresu v jednotlivých oblastiach overenia konceptov. Všetci účastníci vzájomne poukázali na význam tejto spolupráce a prínos pre obe strany – ÚÚPaV SR a akademickú obec – zároveň obrovskú príležitosť pre študentov TUKE v rámci vedy a výskumu.

Ďakujeme za pozitívne ohlasy, skvelú účasť ako na konferencii, tak aj prednáške, podporu a spoluprácu odborníkov pri tvorbe stratégie Digitálnej dvojičky Slovenska, ktorá zmení budúcnosť našej krajiny k lepšiemu.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn