Pripravujeme skúšky odbornej spôsobilosti

Pridané dňa: 22. 03. 2023

Zdroj: freepik.com

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky čoskoro uskutoční odbornú prípravu a následne skúšky odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi. Záujemcovia si žiadosti môžu podávať do polovice apríla.

Overenie odbornej spôsobilosti, ktoré zabezpečuje Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, je možné získať po úspešnom zložení skúšky. Tomu predchádza odborná príprava, ktorú rovnako ako aj skúšky, zabezpečuje Odbor územného plánovania.

Odborná príprava je naplánovaná na 18. apríla 2023 a následne 9. mája prebehnú skúšky. Každý, kto má záujem o preskúšanie, musí do 14. apríla podať žiadosť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 436/2000 Z. z.

Súčasťou prihlášky musí byť profesijný životopis, doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo údaje potrebné k jeho získaniu. K dokumentom je potrebné uviesť aj mailový a telefónny kontakt a všetko spolu zaslať prostredníctvom eDesku alebo poštou na nasledovnú adresu:

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Tomášikova 14366/64A

831 04 Bratislava

 

Všetky potrebné dokumenty nájdete TU, v časti Odborná spôsobilosť pre obstarávanie ÚPP a ÚPD obcami a samosprávnymi krajmi.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu oso.uzemneplanovanie@stavebnyurad.gov.sk

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn