Pripravujeme nový portál územného plánovania

Pridané dňa: 05. 02. 2024

zdroj: UUPV SR

Už 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť zákon o územnom plánovaní, vďaka ktorému sa táto oblasť oproti minulosti významne posilní. Agenda územného plánovania je originálnou kompetenciu miest a obcí, a tak to ostáva aj naďalej. Úlohou nášho úradu je vytváranie prostredia, v ktorom bude možné procesy v oblasti územného plánovania realizovať efektívnejšie a unifikovanejšie. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR pracuje na vývoji portálu územného plánovania, ktorý sa spustí 1. apríla 2024. Od februára začíname s prvým testovaním formulárov územného plánovania, ktoré sú jeho súčasťou.

Počítame s nasadením viacerých formulárov. Na ich dizajnovaní a funkčných špecifikáciách sme s projektovým tímom úradu a širokou odbornou verejnosťou pracovali viac ako rok. Teraz je pred nami finálne testovanie, na ktorom sa budú podieľať tí, ktorí ich budú využívať v praxi. Skupinu testerov budú tvoriť vybrané kraje, mestá, obce, ale aj podnikateľské subjekty či jednotlivé rezorty,“ vysvetľuje Milota Sidorová, podpredsedníčka Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Informačný systém nášho úradu okrem agendy územného plánovania bude pokrývať aj oblasť výstavby. Vzhľadom na plánované odsunutie účinnosti zákona o výstavbe sa v súčasnosti interné kapacity úradu plne sústreďujú na vývoj špecializovaného portálu pre územné plánovanie.

Digitalizácia je nosnou kostrou reformy stavebnej legislatívy. Napriek tomu, že oba zákony nenadobúdajú účinnosť v pôvodnom termíne, na vývoji Informačného systému budeme pracovať naďalej tak, aby spĺňal všetky náležitosti, ktoré ukladá odsunutý zákon o výstavbe. Momentálne sa sústreďujeme na spustenie portálu územného plánovania, aby bol od 1. apríla schopný plnej prevádzky. Veríme, že spolu so zákonom o územnom plánovaní ide o ďalšie významné kroky v rámci reformy stavebnej legislatívy, ktorú Slovensko tak veľmi potrebuje,“ uviedol Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

 

Aké formuláre bude obsahovať portál?

 • formulár na predkladanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie
 • formulár pre podnety, pripomienky a stanoviská k procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
 • formulár pre zadanie územnoplánovacej dokumentácie
 • formulár pre predkladanie správy o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie
 • formulár pre oznámenie o začatí konania o stavebnej uzávere
 • formulár rozhodnutia o stavebnej uzávere
 • formulár o odvolaní voči rozhodnutiu o stavebnej uzávere
 • žiadosť o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a na osvedčenie odbornej spôsobilosti
 • žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
 • formulár pre zápis územnoplánovacej dokumentácie do informačného systému
 • formulár pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie
 • formulár pre výpis zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie
 • formulár pre zápis územnoplánovacích podkladov do informačného systému

 

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn