Na povinnú certifikáciu zhotoviteľov vyhradených stavieb bude dohliadať náš úrad

Pridané dňa: 27. 11. 2023

zdroj: Freepik.com

Vyhradené stavby, akými sú napríklad diaľnice, tunely, mosty, železnice, letiská, ale aj výstaviská, koncertné sály, divadlá, štadióny či výškové budovy, bude môcť podľa novej stavebnej legislatívy zhotovovať po 1. apríli 2024 už len certifikovaný zhotoviteľ.

Nový zákon o výstavbe č. 201/2022 Z. z. stanovuje osobitnú požiadavku, že generálnym zhotoviteľom vyhradených stavieb môže byť len držiteľ platného certifikátu systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb, ktorý je následne zapísaný v zozname certifikovaných generálnych zhotoviteľov vyhradených stavieb.

Cieľom tejto legislatívnej zmeny je zvýšenie kvality realizácie vyhradených stavieb na Slovensku a zníženie rizika tragédií a zranení na staveniskách. Z minulosti sú totiž známe prípady, kedy práve chybou zhotoviteľa došlo k tragickým udalostiam, ako napríklad pri výstavbe diaľničného mosta pri Kurimanoch. Zámerom je, aby boli vykonávané iba také činnosti, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami v rámci systémov manažérstva.

Máme za sebou veľmi dôležitý krok v oblasti certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb. Priemerná dĺžka ich realizácie je niekoľko rokov, preto by ich mali stavať len zhotovitelia, ktorí spĺňajú prísne kvalifikačné predpoklady a dokážu v dynamicky sa meniacich podmienkach trhu úspešne zrealizovať stavebný zámer,“ uviedol predseda nášho úradu Martin Hypký.

Aby vyhradené stavby mohli vykonávať len takí zhotovitelia stavieb, ktorí spĺňajú špecifikované kvalifikačné požiadavky a súčasne uplatňujú pri svojej činnosti správne manažérske systémy, boli vypracované a schválené certifikačné schémy pre zhotoviteľov vyhradených stavieb. Vlastníkom prvej certifikačnej schémy je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

Realizáciu stavby bude riadiť autorizovaný hlavný stavbyvedúci a bude pod stavebným dozorom autorizovaného stavebného dozorcu a pod dohľadom koordinátora bezpečnosti,“ vysvetľuje prezident ZSPS Pavol Kováčik. Podľa neho sa povinná certifikácia bude týkať maximálne 25 - 40 stavebných firiem.

Generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie úradu Roman Skorka dodáva: „Záleží nám na tom, aby tak zložité stavby, akými sú vyhradené stavby, spĺňali tie najvyššie požiadavky kvality, preto ZSPS poskytujeme náležitú súčinnosť pri všetkých činnostiach súvisiacich so zavádzaním certifikácie systému manažérstva v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami v rámci systémov manažérstva“.

Dohľad na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy nad posudzovaním zhody a požiadavkami na systém manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb podľa Národného dokumentu bude vykonávať náš úrad.

Všetky požiadavky Národného dokumentu na akreditáciu certifikačných orgánov, vykonávanie auditov a postupov posudzovania zhody sú v súlade s požiadavkami definovanými v medzinárodných štandardoch rady EN ISO.

Za vyhradenú stavbu sa považujú technologicky náročné budovy a inžinierske stavby alebo konštrukčne neobvyklé stavby, ktoré z hľadiska rozsahu a technológie stavebných prác a použitých stavebných výrobkov kladú zvýšené nároky na organizovanie výstavby a koordináciu činností vo výstavbe a na potrebné technické vybavenie.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn