Konáme transparentne, budúcnosť vidíme digitálne

Pridané dňa: 25. 04. 2023

Odpovedali sme pre Aktuality.sk: Konáme transparentne, budúcnosť vidíme digitálne

Digitálna dvojička pomôže k zlepšovaniu kvality života Slovákov 

Digitalizácia procesov v územnom plánovaní a výstavbe a následné vytvorenie Digitálnej dvojičky má v celom procese naštartovaných zmien rovnakú váhu, ako úpravy v oblasti územného plánovania a výstavby. Nejde o izolovaný proces, projektom Digitálnej dvojičky zlepšujeme možnosti strategického rozhodovania založeného na dátach, s cieľom lepšieho pochopenia a predvídania budúcich potrieb.

Zbieraním a využívaním dát sa Slovensko stáva lídrom v tom, ako využiť digitalizáciu údajov na lepší rozvoj krajiny prostredníctvom územného plánovania a výstavby.

Pri príprave novej stavebnej legislatívy absolvovali zamestnanci úradu (v tej dobe ešte na pôde úradu podpredsedu vlády SR, keďže Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR bol zriadený ku 1.6.2022) množstvo stretnutí so svetovo uznávanými kapacitami. Cieľom týchto stretnutí bolo nastavenie procesov zmien v oblasti územného plánovania a výstavby práve využitím digitálnych dát o území, infraštruktúre, priemyselných podnikoch atď. 

Jedno zo stretnutí bolo aj s p. Martinom Fischerom, profesorom strojárstva a riaditeľom Center for Integrated Facility Engineering at Stanford University (CIFE). Spolupráca pokračovala podpísaním Memoranda o porozumení medzi Úradom podpredsedu vlády SR a CIFE.  Memorandum predpokladá spoluprácu oboch inštitúcií pri hľadaní technického riešenia novej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a výstavby na Slovensku. Predmetom tejto spolupráce bola práve koncepcia Digitálnej dvojičky.

Projekt Digitálnej dvojičky môže napríklad pomôcť pri predpovedaní dopadov klimatických zmien a pomôže vytvoriť stratégie a opatrenia, ktoré môžu minimalizovať tieto dopady. Takisto môže byť nápomocný pri optimalizácii výroby či predvídaní a prevencii rizík, ako sú napríklad nehody v priemysle či prírodné katastrofy. Zlepšenia prinesie aj v oblasti zdravotníctva či pri optimalizácii výroby.

Ide o unikátny projekt, ktorého zámerom je využívať dáta získané vďaka digitalizácii procesov na zlepšovanie kvality života všetkých ľudí na Slovensku.

Svetovo uznávaný profesor v službách Slovenska

Hlavnou úlohou úradu je implementácia novej stavebnej legislatívy do praxe s použitím najnovších technologických riešení, a to prostredníctvom digitalizácie územného plánovania a stavebného konania. Digitalizácia a postupná automatizácia na dátach založeného územného plánovania a stavebného povoľovania nad jednotnou dátovou platformou zároveň vytvoria priestor, nad ktorým bude možné vybudovať Digitálnu dvojičku krajiny.

Zámerom úradu je zabezpečenie akademického validovania inovatívneho technologického riešenia na Slovensku, a to prostredníctvom publikácie Stratégia Digitálnej dvojičky Slovenska ako účinného nástroja na otvorenie celospoločenskej diskusie presahujúcej hranice Slovenska, čím sa podporí vznik partnerstiev na akademickej úrovni, v oblasti vedy, výskumu a inovácií celosvetovo.

Za týmto účelom úradu oslovil Pomeroy Academy, aby spracovala komplexnú štúdiu Stratégie Digitálnej dvojičky pre územie Slovenskej republiky, na základe ktorej bude vytvorená kniha ako akademicky validovaný vzdelávací materiál pre oblasť digitálnej transformácie územného plánovania a výstavby, určený pre širšiu verejnosť.

Kniha bude vyjadrovať akademicky validovanú stratégiu inovatívneho riešenia, tzv. platformu digitálnej dvojičky využiteľnú v prostredí Slovenskej republiky, a bude mať dosah naprieč všetkými vrstvami spoločnosti (štát/samospráva, priemysel, akademická obec, občianska spoločnosť), a to s cieľom následnej schopnosti úradu definovať národnú stratégiu digitálnej transformácie v oblasti územného plánovania a výstavby, ktorá má ambíciu byť schválená na úrovni vlády Slovenskej republiky ako záväzný nelegislatívny materiál.

Druhým bodom vzájomnej spolupráce je vytvorenie dvoch diel „Video – digitálna dvojička“. Zámerom úradu je vzdelávanie a rozšírenie celospoločenského povedomia o cieľoch a prínosoch Stratégie digitálnej dvojičky Slovenska prostredníctvom vytvorenia dvoch vzdelávacích videí, ktoré nadväzujú na vydanie knižnej publikácie Digitálna dvojička.

Autorom knihy a videí je svetovo uznávaný profesor, architekt a vedec Jason Pomeroy, ktorý sa dlhodobo, koncepčne a intenzívne venuje výskumu fenoménu inteligentných miest, a to celosvetovo. Jeho výskum, v kombinácii s praxou architekta v oblasti udržateľného urbanizmu a akademickými skúsenosťami, napĺňa všetky atribúty, ktoré si vyžaduje taká závažná zmena stavebnej legislatívy, a to prostredníctvom digitálnej transformácie v oblasti územného plánovania a výstavy.

Napriek tomu, že ide o dve samostatné zmluvy, ich predmety nemožno vnímať úplne izolovane, pretože na seba nadväzujú, resp. slúžia spoločnému účelu. Týmto účelom je vytvorenie edukačného materiálu slúžiaceho na rozšírenie povedomia o využití fenoménu tzv. digitálnej dvojičky v prostredí Slovenskej republiky, ktorý bude tvoriť zároveň východisko pre následné spracovanie národnej stratégie digitalizácie územného plánovania a stavebného konania.

V zmysle jednotného slovníka CPV ide o zákazky spadajúce pod Prílohu č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pod tzv. „Administratívne sociálne, vzdelávacie, zdravotnícke a kultúrne služby“ – bližšie pod Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby v označení CPV od 92000000-1 do 92700000-8.

Podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. c) ZVO je podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 400 000 eur bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO.

Z uvedeného zaradenia vyplýva, že zákazka nedosahuje hodnotu podlimitnej zákazky, a preto je možné zákazku na zadanie týchto dvoch zmlúv zadávať postupom zadávania tzv. zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO.

Vyberáme najvýhodnejšiu ponuku, s najnižšou cenou 

Pri podpísaní zmluvy so slovenskou advokátskou kanceláriou BADUCCI Legal, s.r.o. úrad postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a hospodárnosť vynaložených výdavkov preukázal vykonaním prieskumu trhu a zároveň v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 181 zo 17. apríla 2019 k návrhu pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány uplatňujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania.

Predmetná zmluva bola podpísaná na základe výsledku prieskumu trhu ako ponuka s najnižšou cenou. Napriek výnimke zo zákona o verejnom obstarávaní úrad vykonal prieskum trhu, v rámci ktorého boli oslovené tri spoločnosti, vylúčená nebola žiadna spoločnosť.

Úrad pri obstaraní právnych služieb použil ustanovenie v zmysle § 1 ods. 2 písm. n) bod 1. a 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje a definuje výnimky z uvedeného zákona. (Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní, právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu.)

Spoločnosti v rámci prieskumu trhu zaslali cenové ponuky na predmet zákazky, ktoré boli zaradené do vyhodnotenia, z ktorého vyplynulo, že uchádzač BADUCCI Legal, s.r.o., ponúkol najvýhodnejšiu ponuku v rámci stanoveného kritéria „najnižšia cena s DPH v EUR“.

Zároveň úrad overil hospodárnosť výdavkov prostredníctvom zverejnených zmlúv za rovnaké alebo podobné plnenie v rovnakom alebo podobnom časovom období prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv.

Pred samotným uzatvorením zmluvy bol zároveň vykonaný Test nevyhnutnosti podľa čl. 3 ods. 8 Pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania, schválených uznesením vlády č. 181 zo dňa 17. apríla 2019, ktorého vykonaním sa odôvodňuje potreba zabezpečenia právnych služieb.

Autá kupujeme transparentne a v súlade so zákonom

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR pri obstaraní osobných automobilov využil možnosť zapojenia sa do dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) postupom nadlimitnej zákazky – užšia súťaž, ktorý zriadilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Úrad definoval špecifikáciu predmetu zákazky, v rámci ktorej požadoval minimálne, resp. maximálne technické parametre tak, aby nami uvedené požiadavky na obstaranie osobných automobilov spĺňalo čo najviac typov/značiek z dôvodu získania čo najviac ponúk.

Pri verejnom obstarávaní úrad vozidlá nakúpil v rámci stanovených zákonných limitov.

Úrad vychádzal z platného Nariadenia vlády SR číslo 419/2014 Z.z. ako aj Zákona 523/2004 Z.z., konkrétne § 26 ods.11 kde sa hovorí: "(11) Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie môžu obstarať osobný automobil 39a) určený výlučne na prepravu osôb najviac do limitu výdavkov ustanoveného nariadením vlády, pričom nariadenie vlády ustanoví okruh osôb, na ktorých prepravu sa obstaráva osobný automobil do ustanoveného limitu výdavkov. Limit výdavkov sa vzťahuje na obstaranie osobného automobilu vrátane jeho technického zhodnotenia v príslušnom rozpočtovom roku. Ak štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie obstarávajú osobný automobil podľa prvej vety, ktorý je zároveň ekologickým vozidlom podľa osobitného predpisu, 39b) limit výdavkov ustanovený nariadením vlády je vyšší o 50 percent.“

Čo sa týka ceny vozidiel, tie boli vygenerované vo férovej a otvorenej súťaži, do ktorej sa mohli zapojiť všetci. Myslíme si, že nie je možné porovnávať dnešné ceny s tými, ktoré boli ponúknuté uchádzačmi v minulosti. Úrad pri obstarávaní osobných automobilov nekládol dôraz na zakúpenie auta konkrétnej značky. Dôležité bolo splnenie požadovaných kritérií.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn