Komisia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Pridané dňa: 04. 05. 2023

V apríli sa uskutočnilo rokovanie komisie pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR. 

Komisia pozostávala z 10 členov a tvorili ju zamestnanci okresných úradov v sídle kraja na úseku územného plánovania a zamestnanci Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR na úseku územného plánovania.

Celkovo bolo doručených 134 žiadostí, v celkovom objeme 960 636,74 €, pričom rozpočet na rok 2023 je 610 000 €. Z doručených žiadostí až 111 splnilo podmienky poskytnutia dotácie, 19 žiadostí nesplnilo podmienky poskytnutia dotácie a 4 žiadosti boli doručené po termíne. Komisia hlasovaním rozhodla o variante, v ktorom 3 žiadateľom bude poskytnutá dotácia vo výške 80%, 76 žiadostí vo výške 70%, v celkovom objeme 609 397,27 €.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR na základe predloženej žiadosti a písomného odporúčania komisie rozhodne o poskytnutí dotácie do 15. mája a vyzve obec na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie podľa Zákona o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Zoznam schválených žiadostí >>

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn