Dodatočná legalizácia čiernych stavieb skončí

Pridané dňa: 22. 08. 2022

Zdroj: asb.sk

Koniec dodatočnej legalizácie čiernych stavieb bude najviditeľnejšou zmenou pre verejnosť vďaka novej stavebnej legislatíve – Zákonu o územnom plánovaní a Zákonu o výstavbe, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. apríla 2024, kedy nahradia takmer polstoročný stavebný zákon. Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký približuje súvislosti s čiernymi stavbami a novým stavebným zákonom z dielne podpredsedu vlády SR Štefana Holého.

Odlišnosti inštitútu preskúmania spôsobilosti nepovolenej stavby v novom stavebnom zákone z roku 2022 od úpravy dodatočnej legalizácie nepovolených stavieb v zákone z roku 1976 sú jasné. „Nový zákon o výstavbe už inštitút dodatočného povolenia stavby nepozná. Čiernu stavbu už dodatočne nezlegalizujete,“ stručne dodáva predseda Hypký.

Občania sa však nemusia ľakať, že od účinnosti novej stavebnej legislatívy, ktorá bude 1. apríla 2024 sa začnú všetky čierne stavby automaticky búrať, je v Zákone o výstavbe zavedený inštitút „preskúmania spôsobilosti nepovolenej stavby na prevádzku“(§63), ktorý dá v stanovenom prechodnom období stavebníkovi poslednú možnosť stavbu za splnenia podmienok určených stavebným úradom zlegalizovať, alebo nariadi stavbu odstrániť. 

Cieľom zavedenia inštitútu bol fakt, že už viac nebude existovať možnosť dodatočnej legalizácie čiernych stavieb zhotovených po 1. apríli 2024, a teda ich samotná výstavba sa danému stavebníkovi-špekulantovi neoplatí, nakoľko takáto stavba sa stane vo výsledku nepoužiteľnou na prevádzku a stavebník ju bude musieť na vlastné náklady odstrániť. Ak tak neurobí, odstráni takúto stavbu štát na ťarchu pozemku stavebníka.

Ako sa bude po novom postupovať v prípade nepovolených stavieb najmä čo sa týka búrania ďalej priblížil predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký:

V prípade odstránenia drobnej stavby postačí, ak vlastník drobnej stavby prostredníctvom informačného systému ohlási stavebnému úradu lehotu, v ktorej bude odstránená. Stavbu možno odstrániť na základe nariadenia stavebného úradu.

Pri odstránení národnej kultúrnej pamiatky si úrad vopred vyžiada stanovisko orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Ak vlastník stavby alebo prevádzkovateľ stavby neodstráni stavbu v lehote určenej stavebným úradom, stavebný úrad zabezpečí výkon rozhodnutia.

Ak ide o nepovolené stavebné práce, popri ukladaní pokút stavebný úrad nariadi vlastníkovi technickej infraštruktúry odpojiť stavbu od dodávky vody a prívodu elektriny.

V prípade čiernej stavby sa postupuje tak, že ak nie je stavba odstránená, stavebný úrad zabezpečí jej odstránenie. V oboch prípadoch znáša náklady vlastník stavby (v špecifických prípadoch môže dokonca úradu vzniknúť záložné právo na inú nehnuteľnosť). Zároveň sa v takom prípade dopúšťa priestupku, za ktorý mu možno uložiť pokutu do výšky 10 000 eur, ktorá môže byť v prípade pokračovania alebo opakovaného priestupku pokuta môže byť zdvojnásobená.

Vďaka novému stavebnému zákonu sa zredukujú procesy a skráti stavebné konanie, no zároveň sa zredukuje aj počet stavebných úradov. Obavy, že by sa pre vyššiu koncentráciu agendy mohli procesy predlžiť vyvracia predseda úradu Hypký: Centralizáciou neznamená len zjednodušovať procesy a zavádzať digitalizáciu, ale centralizáciou zvyšujeme koncentráciu know-how a expertízy. Tým, že stavebná problematika je veľmi rozsiahla a zložitá, dochádza k mnohým nesprávnym výkladom zákona. Riešením je sústrediť všetky metodické postupy v jeden celok, presne stanoviť pravidlá, a tak expertízou dôjde k redukcií nesprávnych, nezákonných a napadnuteľných rozhodnutí. Zákone nebude možné si rôzne vykladať, nakoľko sa všetko centralizuje a centralizuje sa aj know-how.“

Nová stavebná legislatíva predpokladá plnú elektronizáciu procesov povoľovania stavieb a obstarávania územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom transakčných aj proaktívnych elektronických služieb v súlade so Zákonom o eGovernmente. Spustenie do ostrej prevádzky je plánované k účinnosti Zákona, teda v roku 2024. V súčasnosti je projekt v prípravnej fáze, prebieha analýza, dizajn a prototypovanie.

Celé znenie zákona o výstavbe si môžete prečítať TU. 

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn